Slezské univerzitě bylo Evropskou komisí uděleno prestižní ocenění HR Excellence in Research. Pro vědce znamená organizace s tímto certifikátem záruku kvality pracovního prostředí s evropskými standardy v péči o zaměstnance i otevřenost a transparentnost výběrových řízení. Splněním přísných podmínek Evropské komise tak Slezská univerzita posílila svou atraktivitu pro spolupráci se špičkovými vědci nejen v rámci evropského vědecko-výzkumného prostoru. Slezskou univerzitu nyní čeká naplnění schváleného dvouletého akčního plánu, poté bude ve dvouletých cyklech procházet vždy další evaluací. Jednou z navenek nejviditelnějších známek zavedených změn bude zřízení pozice univerzitního ombudsmana. Jeho institut by měl být na Slezské univerzitě zaveden ještě v letošním roce.
 44
24.08 - Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita získala prestižní ocenění HR Excellence in Research

 34
24.08 - Slezská univerzita v Opavě

Usilujeme o prestižní ocenění HR Award

Všechny aktuality
Slezská univerzita se v prosinci 2019 přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Odstartovala tím proces získávání HR Award. prestižního ocenění, které uděluje Evropská komise za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Charta a Kodex je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů. Vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli mají přispívat k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Cílem celého procesu je implementace principů ukotvených v Chartě a Kodexu, které tvoří základ Strategie "HRS4R" – „Strategie řízení lidských zdrojů v oblasti vědy”.

Co je to HR Award?

Získání a udržení certifikace HR Award je klíčové pro zvýšení prestiže celé univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky v ČR i v zahraničí. Zavedení standardu zvýší kvalitu péče o lidské zdroje, vytvoří podmínky pro přitažlivější kariéru v oblasti VaV, zaručí transparentní výběrové řízení při náboru nových výzkumných pracovníků a umožní výhodnější pozici při získávání finančních dotací na podporu výzkumu z domácích i zahraničních grantů.

Jak to bude probíhat?

V roce 2020 se realizační tým Slezské univerzita věnoval přípravě potřebných dokumentů pro získání certifikátu. V prvních 12 měsících procesu proběhla analýza a identifikace rozdílů mezi současným stavem a 40 principy Charty a Kodexu. V analytickém šetření respondentů cílových skupin R1-R4 jsme díky reprezentaivní návratnosti 74,2% získali cennou zpětnou vazbu pro přípravu dalších kroků. Souběžná analýza interních dokumentů byla zaměřena na následující témata: svoboda a etika výzkumu, etické zásady výzkumné činnosti, šíření a využívání výsledků, proces přijímání nových pracovníků, diskriminaci na pracovišti, pracovní podmínky, rozvoj na pracovišti. Cílem těchto dílčích kroků bylo vytvoření GAP analýzy, OTM-R checklistu a Akčního plánu, které budou v průběhu následných 24 měsíců implementovány.

Co nám to přinese?

  • Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky (v ČR i v zahraničí) 
  • Mezinárodní atraktivitu​
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací​
  • Výhodnější pozici při získávání finančních dotací na podporu výzkumu z domácích i zahraničních grantů ​
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje​
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků​
  • Vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě​
  • Zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků​
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru

Harmonogram

12/2019
přihlášení k principům Charty a Kodexu
1/2020-2/2021
realizace GAP analýzy a příprava akčního plánu
4/2021
odevzdání dokumentů Evropské komisi
2021
udělení dočasného certifikátu HR Award od Evropské komise
2021-2023
implementace jednotlivých kroků Akčního plánu 

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Martin Tichý – koordinátor HR Award, martin.tichy@slu.cz, tel. + 420 553 684 854

Projektový tým

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
odborný garant projektu
tomas.gongol@slu.cz
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
odborný garant projektugabriel.torok@physics.slu.cz
Ing. Ivana Růžičková, MPA
odborný garant pro strategie
ivana.ruzickova@slu.cz
Mgr. Sabina Březinová
odborný pracovník - specialista na právo
sabina.brezinova@slu.cz
Mgr. Petr Rypl
odborný pracovník - specialista personálního řízení
petr.rypl@slu.cz
Mgr. Martin Tichý
koordinátor HR Award za SU
martin.tichy@slu.cz
Ing. Monika Grillmaierovákoordinátor za FVP
monika.grillmaierova@fvp.slu.cz
Mgr. Ing. Jaroslav Machovský
koordinátor za FPF
jaroslav.machovsky@fpf.slu.cz
Ing.  Lucie Bínová
koordinátor za OPF
binova@opf.slu.cz
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
koordinátor za MÚ 
karel.hasik@math.slu.cz
Bc. Iva Kajnarová, DiS.
koordinátor za FÚ
iva.kajnarova@physics.slu.cz

Řídící výbor (Steering Committee HR Award)

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor

pavel.tuleja@slu.cz

Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka
ivana.ruzickova@slu.cz
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
prorektor pro řízení projektů
gabriel.torok@physics.slu.cz
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
prorektor pro vědu a zahraniční styky
miroslav.englis@math.slu.cz
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
prorektor pro strategii a komunikaci
tomas.gongol@slu.cz
Mgr. Martin Tichý
koordinátor HR Award
martin.tichy@slu.cz

Pracovní skupina (Working Group I HR Award)

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
prorektor pro strategii a komunikaci
tomas.gongol@slu.cz
Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka
ivana.ruzickova@slu.cz
Mgr. Martin Tichý
koordinátor HR Award

martin.tichy@slu.cz

Mgr. Petr Rypl
odd. strategie a analýz
petr.rypl@slu.cz
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan OPF
stavarek@opf.slu.cz
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy OPF
lebiedzik@opf.slu.cz
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
děkan FVP
rudolf.zacek@fvp.slu.cz
Ing. Josef Vícha
tajemník FVP
josef.vicha@fvp.slu.cz
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
děkanka FPF
irena.korbelarova@fpf.slu.cz
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
proděkan pro strategie a rozvoj FPF
tomas.graf@fpf.slu.cz
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
prorektor pro vědu a zahraniční styky
miroslav.englis@math.slu.cz
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
vedoucí odd. funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic MÚ
karel.hasik@math.slu.cz
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
ředitel FÚ
zdenek.stuchlik@physics.slu.cz
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
prorektor pro řízení projektů
gabriel.torok@physics.slu.cz

Fokusní pracovní skupiny (Working Group II HR Award)

Po realizaci dotazníkového šetření byla definována témata fokusních pracovních skupin složených z členů Pracovní skupiny I a doplněných o reprezentativní komunitu výzkumných pracovníků kategorie R1-R4. Popis úrovní výzkumných pracovníků R1-R4 najdete na https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors

Proces získání ocenění HR Excellence in Research Award na Slezské univerzitě v Opavě je finančně podpořen Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě.