Politika rovných příležitostí je globálním výstupem implementačního procesu HRA a pokrývá všechny oblasti, které jsou součástí běžného pracovního života na univerzitě. Její respektování je klíčové pro rozvoj a udržení vyváženého nediskriminačního pracovního prostředí, stejně jako rovných a motivačních pracovních vztahů.

Zakotvení principů rovných příležitostí do prostředí Slezské univerzity v Opavě bylo realizováno jako součást implementace ocenění HR Award, který univerzita získala v roce 2021. Politika rovných příležitostí si klade za cíl bránit diskriminaci zaměstnanců např. na základě pohlaví, věku, etnického, národnostního nebo sociálního původu, náboženství nebo víry, sexuální orientace, jazyka, zdravotního postižení, politických názorů, sociálních a ekonomických podmínek.


Zkrácený výstup GAP analýzy zahrnující výchozí zjištění v oblasti diskriminace a genderové vyváženosti, plán opatření a aktuální stav jejich implementace je dostupný zde.

Celé znění politiky rovných příležitostí ke stažení zde

Kde jsou principy rovných příležitostí zakotveny – výchozí dokumenty
Etický kodex
Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a jejich vnitřního hodnocení
Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě
Pravidla pro výběr zaměstnanců
Přijímání a adaptace zaměstnanců
Kolektivní smlouva
Pracovní řád
Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě
Zařazování zaměstnanců, pracovní místa a pracovní funkce
Kariérní řád
Pravidla pro čerpání sociálního fondu