Centrum informačních technologií Slezské univerzity v Opavě (CIT) zajišťuje všechny informatické procesy a systémy informačních a komunikačních technologií (ICT), které jsou společné všem součástem univerzity. Posláním CIT je tvorba koncepce rozvoje a koordinace nasazení a provozu ICT služeb v rámci SU. Na CIT pracuje celkem 13 zaměstnanců, z toho 8 v opavské a 5 v karvinské části. K podpoře svých činností a k zachování současné i budoucí personální stability, vyhledáváme a zapojujeme do své práce i mladé kolegy z řad studentů.

Co máme na starosti?

CIT je celouniverzitní pracoviště tvořené oddělením síťové infrastruktury, oddělením informačních systémů a oddělením vývoje aplikací, která spravují a rozvíjí především:

 • páteřní a distribuční síťovou infrastrukturu a systémy pro správu jejích prostředků (serverů, aktivních prvků, firewallů, kontrolerů, analyzátorů datových toků apod.) a aplikací (služeb)
 • síťový systém MicroFocus (Novell) a jeho služby (souborový systém, sdílené disky, LDAP)
 • systém CRO (Centrální registr osob) pro správu elektronických identit uživatelů
 • Eduroam - akademickou bezdrátovou (wi-fi) síť pro zabezpečený přístup k internetu uživatelům registrovaným v CRO systému naší univerzity stejně jako uživatelům registrovaným v autentizačních systémech ostatních akademických institucí zapojených do tohoto projektu
 • farmy virtuálních serverů na platformě RedHat a VMWare a systémy pro jejich správu
 • databáze Oracle, MS SQL, MySQL a PostgreSQL
 • disková pole, datová úložiště, včetně softwarově definovaných úložišť
 • zálohovací systém
 • box.slu.cz – vlastní řešení pro synchronizaci, zálohování a sdílení dat, včetně webového rozhraní a klientů všech platforem vybudované na platformě ownCloud
 • centrální e-mailový systém (IMAP/POP3 a SMTP servery, antispam, webové rozhranní Horde)
 • IS Magion s moduly umožňujícími zpracování ekonomicko-správních agend (účetnictví, majetek, evidence smluv, mzdy a personalistika, správa budov apod.) včetně portálového rozhraní pro schvalování objednávek a závazků (faktur)
 • IS JIS a vlastní webovou aplikaci karty.slu.cz pro správu životního cyklu identifikačních karet (studijních a zaměstnaneckých identifikačních průkazů)
 • IS Clavius a jeho portálové rozhraní Carmen pro pracovníky Univerzitní knihovny, studenty, zaměstnance a návštěvníky využívajících jejích služeb
 • LMS Moodle pro elektronickou podporu výuky
 • videokonferenční systém Polycom
 • telekomunikační systém založený na VoIP technologii OpenScape Voice
 • tiskový systém SafeQ
 • helpdeskový systém OTRS pro evidenci a správu uživatelských požadavků
 • společné softwarové licence (kromě všech výše uvedených licencovaných položek také např. antivirový software AVG a Kaspersky, licence v rámci Microsoft Campus, licence produktů ASPI, Adobe a Oracle)
 • GitLab jako distribuovaný systém správy verzí vyvíjených softwarových produktů pro sledování změn ve zdrojových kódech softwaru během jeho vývoje
 • Archiv IS STAG a jeho portálové rozhraní pro evidenci a správu studijní a pedagogické agendy (od 1. 11. 2019 se už nejedná o produkční, ale pouze o archivní systém - IS STAG byl nahrazen novým IS SU, jehož provoz plně garantuje vývojový tým na Masarykově univerzitě v Brně)
 • Archiv ESSS Elisa pro evidenci, oběh a archivaci dokumentů, včetně napojení na informační systém datových schránek (od 1. 11. 2019 se už nejedná o produkční, ale pouze o archivní systém - ESSS Elisa byl nahrazen novým IS SU, jehož provoz plně garantuje vývojový tým na Masarykově univerzitě v Brně)

Vyvíjíme také vlastní aplikace

 • media.slu.cz – portál audiovizuálních záznamů pořízených a zpracovaných oddělením vývoje aplikací CIT (počínaje rokem 2008 se jedná průměrně přes 110 záznamů ročně)
 • media.slu.cz/knihy – digitální knihovna s množstvím digitalizovaných titulů knižního fondu UK SU
 • eshop.slu.cz – elektronická prodejna našich publikací
 • kontakty.slu.cz – kontaktní adresář zaměstnanců
 • karty.slu.cz – portál pro správu životního cyklu identifikačních průkazů studentů a zaměstnanců
 • zkp.slu.cz – repozitář závěrečných kvalifikačních prací
 • absolventi.slu.cz – portál absolventů
 • czv.slu.cz – portál kurzů
 • cro.slu.cz – portál pro správu elektronických identit
 • moje.slu.cz – personální portál založený na vlastním systému CRO
 • uchazeci.slu.cz/pisemnosti + moje.slu.cz/pisemnosti – webové aplikace určené k doručování písemností uchazečům a studentům prostřednictvím informačního systému
 • www.slu.cz – veřejný web a intranet univerzity a všech jejích součástí vycházející z jednotného vizuálního stylu univerzity
 • CMS – vlastní redakční a administrační systém pro správu veřejného webu a intranetu vytvořený na platformě Nette
 • kapo.slu.cz – kariérní portál
 • rpa.slu.cz – registr činností zpracování osobních údajů na SU

Další naše služby

CIT kromě toho poskytuje také své služby pro celouniverzitní a rektorátní pracoviště v těchto oblastech:
 • uživatelská, technická, analytická a konzultační podpora
 • lokální e-mailový systém Exchange
 • procesní, technický a tarifikační servis v oblasti správy mobilního telekomunikačního systému včetně hlasových, datových a roamingových služeb (poskytovaných v současné době operátorem O2)
 • správa PC, notebooků, tabletů, tiskáren, kopírek, skenerů a jiných zařízení výpočetní techniky
 • správa přístupového systému Net2Access pro vstupy do budov, učeben, serveroven a vybraných místností
 • správa docházkového systému BIS4

Jiné naše aktivity

CIT zakládá a spoluvytváří jednotlivé projektové týmy napříč všemi servisními ICT pracovišti na součástech, se kterými ve vzájemné součinnosti řeší společné záměry a/nebo aktuální problémy s provozem a rozvojem ICT služeb poskytovaných studentům a zaměstnancům univerzity.

Mnohé z našich aktivit jsou významné vedle svého primárního účelu i svým zapojením do společných týmů složených ze zástupců ostatních univerzit i svým přesahem do záměrů a aktivit CESNET, EUNIS, eduID.cz a mnoha jiných vědecko-výzkumných a akademických organizací a federací.