Podmínky antigenního testování SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity

V souvislosti s aktuálním mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakazuje rektor Slezské univerzity v Opavě (dále SU) svým rozhodnutím č. 15/2021 všem zaměstnancům SU s platností od 24. května 2021 osobní přístup na pracoviště SU bez toho, že by zaměstnanec doložil splnění podmínek stanovenými mimořádnými opatřeními.


Pro koho je antigenní testování určeno?

Antigenní testování je určeno pro zaměstnance SU, příp. osoby pracující pro SU na DPČ nebo DPP, a interní doktorandy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pokud je jejich osobní přítomnost na pracovišti nezbytná.


Co je třeba pro získání testu udělat?

Na antigenní testování si musí určené osoby povinně zajistit rezervaci dle podmínek uvedených dále, a to v Opavě prostřednictvím MSBookings v rezervačním kalendáři Covid19 centrum – Opava a v Karviné vyplněním formuláře v Office 365, jehož odkaz obdrží každý týden ve čtvrtek hromadným emailem.

O uložení práce vyžadující osobní přístup zaměstnance na pracovišti v Opavě rozhoduje jeho přímý nadřízený. Pokud zaměstnanci byla nadřízeným uložena práce vyžadující osobní přístup na pracoviště, má nadřízený povinnost zajistit nahlášení zaměstnance odpovědným osobám součástí (tajemníci, ředitelé ústavů, kvestorka).


Kde se testování bude provádět?

Preventivní testy se budou provádět zaměstnancům univerzity a určeným osobám s místem výkonu práce:

OpavaMUDr. Lenka Jantošíková, a to v budově FVP, Bezručovo náměstí 14, učebna C-308, a to každé pondělí od 9 do 12 hod.
Karviná

společnost Lázně Darkov, a.s., a to v budově Univerzitní nám. 1934/3, učebna A111, a to každé pondělí od 11 do 12 hod.

Nebo mohou být provedeny formou samotestování (bez nároku na úhradu z veřejného zdravotního pojištění) v případě, že tak rozhodne vedoucí dané součásti a stanoví jeho konkrétní podmínky a organizaci.


Jak testování bude probíhat?

V Opavě:

 • zaměstnanci si na příslušný den a hodinu vytvoří v rezervačním kalendáři rezervaci,
 • v rezervovaný čas se zaměstnanec dostaví do učebny C-308, přičemž pokud dosud nemá splněny podmínky pro osobní přítomnost na pracovišti, smí se v prostorách FVP pohybovat pouze ve vyhrazených prostorech a musí důsledně dodržovat všechna preventivní protiepidemická opatření,
 • zdravotník všem přítomným zaměstnancům postupně odebere vzorek ze slin nebo výtěrem z nosu nebo nosohltanu a zaměstnanec testovací místo následně opustí,
 • v případně pozitivního výsledku bude zaměstnanec informován prostřednictvím sms zprávy neprodleně, v opačném případě bude v daný den odpoledne zaměstnanci doručeno potvrzení o negativním výsledku mailem,
 • výsledek testu je obecně platný v souladu s platnou legislativou a v rozsahu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tj. i pro jiné účely (mimo univerzitu),
 • pokud se zaměstnanec nemůže dostavit na testování ve stanoveném termínu, ve výjimečných a odůvodněných případech lze ověřit možnost osobního přístupu na pracoviště samotestováním, přičemž místo, kde lze získat samotestovací sadu, a osoby oprávněné vystavovat písemné potvrzení o výsledku samotestování určí vedoucí součásti,
 • obraz potvrzení o výsledku testu provedeného v prostorách zaměstnavatele (bez ohledu na to, jestli byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb nebo samotestováním) lze vložit do aplikace v IS SU a dále se v rámci univerzity prokazovat potvrzením stavu v této aplikaci,
 • negativní výsledek testu provedeného v prostorách zaměstnavatele má pro účely ověření podmínek osobní přítomnosti na pracovišti platnost max. 7 dní ode dne vydání, pokud ovšem v této době nebude mít zaměstnanec jiný test s pozitivním výsledkem – tím se předchozí výsledek zneplatní,
 • jestliže zaměstnanec jeví známky onemocnění COVID-19, je nadřízený nebo vedoucí součásti, který je oprávněn rozhodovat v pracovněprávních věcech, oprávněn jeho osobní přítomnost na pracovišti zakázat do doby, než bude možnost onemocnění COVID-19 vyloučena doložením negativního výsledku kontrolního testu.

V Karviné:

 • zaměstnanci SU se předem registrují na testování vyplněním formuláře v Office 365 (po přihlášení přes CRO), přičemž platný odkaz na vyplnění registrace pro další kolo testování obdrží každý týden ve čtvrtek hromadným emailem; registrace se uzavírá v den testování v 8 hodin,
 • sekretariát tajemnice připraví seznam zaměstnanců přihlášených na testování, určí jejich pořadí a čas příchodu k testování; tento seznam bude rozeslán všem registrovaným emailem do 9 hodin v den testování,
 • ve stanovený čas se zaměstnanec dostaví do učebny A 111, přičemž dokud nebude mít negativní výsledek testu, smí se pohybovat pouze ve vyhrazených prostorech a musí důsledně dodržovat všechna preventivní protiepidemická opatření,
 • zdravotník smluvního zařízení mu odebere vzorek ze slin nebo výtěrem z nosu nebo nosohltanu a provede screening na testovací destičce,
 • zaměstnanec počká před testovací místností na výsledek testu (cca 5 min.),
 • zdravotník vydá zaměstnanci Potvrzení o absolvování testu na průkaz přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (dále jen „Potvrzení“) s výsledkem testu,
 • potvrzení je platné max. 7 dní ode dne vydání, pokud ovšem v této době nebude mít zaměstnanec jiný test s pozitivním výsledkem – tím se platnost Potvrzení ruší.

V zájmu urychlení a průkaznosti procesu antigenního testování prosíme účastníky, aby 30 minut před samotným testem dle rezervačního systému nepili, nejedli, nekouřili a nečistili si zuby. Testy, které jsou aktuálně k dispozici fungují na principu odebrání vzorku ze slin testovaného pro detekci antigenu COVID-19.


Kdy je možný vstup na pracoviště bez provedeného antigenního testu?

Vstup na pracoviště lze umožnit zaměstnanci bez provedení antigenního testování hrazené SU také, pokud zaměstnanec:

 • v poledních 7 dnech podstoupil PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,o RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19 a

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

iii) nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

nebo zaměstnanec předloží potvrzení o výsledku preventivního testu na průkaz přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 provedeného v prostorách zaměstnavatele vystavené poskytovatelem zdravotních služeb nebo určeným zaměstnancem součásti (v případě samotestování).

Pak pro výše uvedené případy zaměstnanec předloží potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb (potvrzení o výsledku testu lze doložit formou sms zaslané zdravotním zařízením) v Opavě příslušnému pracovišti svojí součásti (sekretariát tajemníka, ředitele ústavu, kvestora) a v Karviné na sekretariát tajemnice OPF, a následně mu bude vystaveno Potvrzení o splnění podmínek pro osobní přítomnost na pracovišti s odpovídající dobou platnosti (lze přímo použít nebo jeho obraz vložit do aplikace v IS SU).

 

Dále po celou dobu platnosti rozhodnutí rektora SU a antigenního testování platí, že:

 • Při vstupu do kterékoliv budovy univerzity nebo na místo, kde bude vykonávat práci v souvislosti s pracovním poměrem na univerzitě (mimo práce z domu), zaměstnanec nesmí mít žádné známky onemocnění COVID-19 a je povinen předložit aktuální platné Potvrzení,
 • Pokud zaměstnanec jeví známky onemocnění COVID-19, je nadřízený nebo vedoucí součásti, který je oprávněn rozhodovat v pracovněprávních věcech, oprávněn jeho osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele zakázat do doby, než bude možnost onemocnění COVID-19 vyloučena doložením negativního výsledku kontrolního testu.


Generování COVID pasu SU - nová funkce informačního systému SU

Vývojový tým informačního systému (IS) Slezské univerzity přidal novou funkci v podobě generování COVID pasu ve formě QR kódu, který tak uživatelům IS nabízí rychlejší prokázání negativního výsledku antigenního laického samotestu, antigenního zdravotnického testu nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tuto možnost najdete na hlavní stránce informačního panelu IS Slezské univerzity pod dlaždicí „Koronavirus“, kde v okně Evidence záznamů vložíte aktuální záznam o provedeném testu, s datem jeho provedení a nahrajete průkazný soubor s výsledkem testu v podobě dokumentu nebo fotografie.

Tato možnost přístupu na výsledek testu, díky vygenerování osobního unikátního QR kódu, urychluje zaměstnancům celý proces prokázání výsledku testu.

Věříme, že s touto funkcí budete spokojeni a budete ji využívat.


Nacházíte se na neveřejné části webu, která se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům.