• 0

2. veřejná soutěž Zéta

  • Petra Skoumalová
  • 14.09.2018

Technologická agentura ČR (TAČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Cíle programu ZÉTA jsou:

  • zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru;
  • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Základní informace k návrhům projektu:

1.    Termín zahájení řešení projektu – 1. 3. – 1. 6. 2019.

2.    Termín ukončení řešení projektu – nejpozději 31. 5. 2021.

3.    Doba řešení projektu – minimálně 12 měsíců, maximálně 24 měsíců.

4.    Maximální částka podpory na jeden projekt činí 10 mil Kč.

5.    Maximální míra podpory projektu – 85 % celkových uznaných nákladů.

6.    Minimální spoluúčast součásti na celkových uznaných nákladech – 15 % celkových uznaných nákladů! Prostředky na spoluúčast musí být hrazeny z NEVEŘEJNÝCH ZDROJŮ!

7.    Nepřímé náklady (režie) vykazované metodou „flat rate“ mohou tvořit max. 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

8.    Návrh projektu se předkládá v českém jazyce a musí být úplný a obsahovat veškeré náležitosti.

9.    Návrh projektu ani jeho obsah nebo část v minulosti nebyl a ani v současné době nesmí být řešen v rámci jiného projektu.

10.Uchazeč si musí vybrat jeden hlavní a žádný až dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

11.Uchazeč si musí vybrat jeden hlavní a dva vedlejší obory CEP a FORD.

12.Řešitelský tým musí být minimálně 4-členný a musí být složen alespoň ze 3 studentů/mladých vědeckých pracovníků a 1 mentora. Součástí řešitelského týmu mohou dále být studenti VŠ (v odůvodněných případech i žáci programů středního vzdělávání) a mladí výzkumní pracovníci ve věku 35 let včetně.

13. Aplikační garant (AG) – je organizace (PO nebo podnikající FO), která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu. Jeho hlavní rolí je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl uplatnitelný a následně uplatněný a využitý v praxi. AG může být interní nebo externí. Externí AG musí dodat povinnou přílohu , ve které objasní způsob, jak bude roli AG naplňovat – např. Letter of Intent, smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí.

Způsob podávání návrhů projektů:

1.    Návrhy projektů se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím informačního systému ISTA nejpozději do 25. 10. 2018 do 16:30 hod.

2.    Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA se odesílá datovou schránkou do 25. 10.  2018 do 23:59:59 hod. – zajišťuje rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky.

3.    Doklady k prokázání způsobilosti  se odesílá datovou schránkou do 25. 10. 2018 do 23:59:59 hod. – zajišťuje rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky. POZOR – jakékoliv zpoždění i v řádech sekund bude považováno za pozdní dodání návrhu projektu!

Vzhledem k výše uvedenému prosím o dodání návrhů projektů a řádně vyplněného formuláře „žádost o podpis projektové žádosti“  podepsaného vedoucím a tajemníkem součásti na rektorátní oddělení pro vědu a zahraniční styky nejpozději do čtvrtku 18. 10. 2018, tak abychom zde měli dostatek času na zajištění dokladů k prokázání způsobilosti. Po schválení návrhu projektu jej budou moci navrhovatelé finalizovat a zaslat do systému ISTA. Oba dokumenty zasílejte standardně spisovou službou, návrhy projektů netřeba tisknout – stačí dodat elektronicky.

Neprodleně po odeslání návrhu projektu do ISTA prosím zašlete tento návrh spolu s formulářem „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA na mail petra.skoumalova@slu.cz

Podrobné informace včetně zadávací dokumentace a dalších příloh najdete na https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/1431-vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-zeta.html


·