Obnovení prezenční výuky - aktualizace 24.05.2021

 • Hana Šimečková
 • 24.05.2021
Informace k povinnému testování studentů

Testování studentů - aktualizace ke dni 24. května 2021

Od 24. května 2021 upravuje podmínky účasti na vzdělávání, CŽV a přijímacích zkouškách Rozhodnutí rektora č. 16/2021

Níže uvedené podmínky se nevztahují na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.

Student, který se vzdělávání může účastnit, nesmí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň musí doložit, že podstoupil ve frekvenci 1x za 7 dní preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Testování studentů v prostorách univerzity probíhá v Opavě

každé pondělí v budově Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14, učebna C-308, poskytovatelem zdravotnických služeb MUDr. Lenkou Jantošíkovou a na základě aktuální potřeby případně i v dalších termínech, které budou zveřejňovány operativně na webových stránkách univerzity.

Studenti jsou povinni si předem zarezervovat termín testování na https://outlook.office365.com/owa/calendar/tcop@office.slu.cz/bookings/.

Informaci (a příslušné potvrzení) vkládá student do IS SU výběrem možnosti "antigenní zdravotnický test (u zaměstnavatele / externího poskytovatele)".


Studenti, kteří se nemohou dostavit na testování ve výše uvedeném termínu nebo nejsou účastni veřejného zdravotního pojištění v ČR, mohou preventivní test provést formou samotestování (bez nároku na úhradu z veřejného zdravotního pojištění). Konkrétní podmínky a organizaci samotestování stanoví vedoucí příslušné součásti (děkan/děkanka fakulty, ředitel vysokoškolského ústavu).

Informaci (a příslušné foto testu) vkládá student do IS SU výběrem možnosti  "antigenní laický samotest vydaný fakultou.


Podmínka negativního výsledku testu se dále považuje za splněnou, pokud student doloží, že:

 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Informaci (a příslušné potvrzení) vkládá student do IS SU výběrem příslušné možnosti.