• 3

Aktualizováno! Mimořádné upozornění rektora Slezské univerzity

 • Radim Šlezingr
 • 16.06.2021
Upozorňujeme studenty, že k dosavadním vydaným opatřením začala platit povinnost testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u těch studentů, kterým je v rámci rozvolňování protiepidemických opatření umožněn od 26. dubna 2021 návrat do prostor Slezské univerzity. Testování studentů bude od 10. 5. 2021 v prostorech Fakulty veřejných politik v Opavě provádět poskytovatel zdravotních služeb. Upozorňujeme, že na testování je třeba se objednat (viz odkaz dále).

Preventivní testování zaměstnanců Slezské univerzity na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Podmínky antigenního testování studentů na SARS-CoV-2 v prostorách Slezské univerzity.

Rektor Slezské univerzity vydal rozhodnutí číslo 16/2021, které upravuje Podmínky osobní přítomnosti studentů na vzdělávání, účastníků na kurzech celoživotního vzdělávání a testování studentů na Slezské univerzitě v Opavě. Podle něj se provoz univerzity se s účinností od 24. května 2021 00:00 omezuje tak, že:

 • účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě; konkrétní podmínky účasti jsou stanoveny v čl. 3 a za jejich zajištění zodpovídá vedoucím příslušné součásti, která kurz celoživotního vzdělávání organizuje;
 • při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru;
 • se zakazuje sportovní činnost jako součást vzdělávání, s výjimkou sportovní činnosti konané ve vnějších prostorách, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání;
 • sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorách mohou uskutečnit pouze za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje;
 • při konání přijímacích zkoušek je mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.


Rektor dále upozorňuje, že osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením zakázána, pouze tehdy:

1)  pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
2) podstoupil ve frekvenci stanovené preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 provedený způsobem s negativním výsledkem.

Podmínka dle bodu 2) se považuje za splněnou, pokud student doloží, že:

- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
- nebo byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

- nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

Podmínka podle bodu 2) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.


Studenti jsou povinni:

 • dodržovat podmínky pro osobní přítomnost na vzdělávání dané platnými mimořádnými opatřeními a tímto rozhodnutím,
 • před zahájením osobní přítomnosti na vzdělávání na univerzitě, tj. před zahájením výuky, zkoušky nebo ubytování na kolejích, vložit informace o splnění podmínek podle odstavce 1 (tj. výsledek testu, sms od poskytovatele zdravotních služeb o pozitivním nebo negativním testu nebo scan certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování) do IS SU na 6 stránce https://is.slu.cz/auth/koronavirus a na vyžádání oprávněného zaměstnance univerzity (vyučující nebo zkoušející nebo jimi pověřené osoby nebo zaměstnanec správy kolejí) umožnit k nahlédnutí aktuální stav v aplikaci nebo konkrétní vložený dokument nebo obraz,
 • v případě, že výsledek testu provedeného v prostorách univerzity je pozitivní, bezodkladně opustit prostory univerzity, a pokud je to možné, i prostory kolejí, telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2,
 • informovat příslušné studijní oddělení v případě, že výsledek testu podle písm. c) nebo konfirmačního RT-PCR testu byl pozitivní.