Nový předseda Akademického senátu SU: Aby Slezská univerzita byla víc než jen známou univerzitou

  • Daniel Martínek
  • 23.07.2020
Dne 21. července 2020 byl Akademickým senátem Slezské univerzity do jeho čela zvolen dosavadní místopředseda doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Dovolte nám jej krátce všem představit.

Autor: Karin Martínková

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., je kvalifikovaný pedagog, speciální pedagog a sociální pedagog s více než 20letou praxí, který na Slezské univerzitě působí ve funkci vedoucího Výzkumného centra pro sociální začleňování na Fakultě veřejných politik SU v Opavě. Na akademické půdě začal být činný od roku 2006. Na SU působí od roku 2010, nejdříve externě a od roku 2013 interně.

Habilitoval se v roce 2015 na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Jeho pedagogická, vědecko-výzkumná, lektorská a jiná odborná činnost směřuje k následujícím oblastem: inkluzivní výchova a vzdělávání napříč všemi stupni školské vzdělávací soustavy; edukace osob s poruchou chování, s problémovým chováním a s projevy rizikového chování; sociální spravedlnost ve vzdělávání, multikulturní a interkulturní edukace a institucionální edukace romských dětí, žáků a studentů. Jako odborník, konzultant, hodnotitel a také jako člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, předseda Výboru pro vzdělávání Romů při Úřadu vlády ČR a člen mnoha jiných subjektů úzce spolupracuje s Radou Evropy, MŠMT, NIP ČR, ČŠI, ČPdS a s mnoha dalšími institucemi, včetně sektoru NNO. Jako akademický pracovník úzce spolupracuje s kolegy z několika domácích, slovenských i polských univerzit či vysokoškolských institucí. S agendou projektových záměrů, s realizací a vedením projektových týmů, evaluačních procesů či s poskytováním odborného konzultanství má mnohaleté zkušenosti. Působil a stále působí jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel národních i nadnárodních projektů. Pracoval také jako národní výzkumník v komparativní evropské studii OSF, UNICEF a REF. 

Jako člověka pak doc. Kaleju nejlépe představuje rozhovor, který vloni o sobě a o všem, co obnášela jeho cesta ke vzdělání, poskytl slovenskému portálu Život a který jsme zprostředkovali na stránkách webu Slezské univerzity.

Doc. Kaleja do křesla předsedy nejvyššího univerzitního orgánu usedá s vizí: „Společně konstruktivně, inkluzivně dynamicky a kriticky uvážlivě, avšak s pokorou a uznávanými principy demokracie, svým úsilím, nasazením a zájmem poznávat, učit se, rozvíjet, implementovat, předávat a dělat celou řadu dalších věcí tak, aby Slezská univerzita byla víc než jen známou univerzitou.“

Přejeme jemu i Slezské univerzitě, ať svou vizi naplní.


doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., foto: archiv Slezské univerzity