Vyjádření rektora Slezské univerzity k organizaci letního semestru

  • Daniel Martínek
  • 24.03.2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, ze včerejšího vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy vyplynulo, že v letním semestru tohoto akademického roku, již nebudeme schopni realizovat kontaktní formu výuky a semestr budeme muset dokončit čistě distanční formou.

V těchto pro nás zcela nových podmínkách je proto nezbytné, abychom v následujících týdnech všichni naplno společně využili všech možností, jež nám dávají současné technologie a připravili tak naše studenty na závěrečné zkoušky. Apeluji proto zejména na naše pedagogy, aby svou výuku realizovali především prostřednictvím předem nahraných či online streamovaných videopřednášek, využitím chatovacích nástrojů, prostřednictvím online zadávání a odevzdávání úkolů, online průběžnými testy a dalšími nástroji distančního vzdělávání. Na vedení jednotlivých fakult byly v průběhu minulého týdne rozeslány návody, v nichž je popsáno, jak natočit video přednášku, jak pro účely online výuky využít aplikaci MS Teams, kterou máme všichni k dispozici, či jak vytvořit interaktivní osnovu v IS SU a sdílet zde další materiály ke studiu. Uvědomme si, že v této obtížné době je zapotřebí poskytnout studentům co nejlepší servis, za nějž nelze považovat pouhé přeposlání prezentací a odkazů na literaturu. Jsem přesvědčen o tom, že pouze díky aktivnímu přístupu pedagogů a studentů jsme schopni zakončit tento nestandardní semestr důstojně a úspěšně.

Hovořím-li o akademickém roce, nesmím zapomenout na jeho harmonogram. V tomto případě patří k nejvíce diskutovaným termínům ty, jež se týkají odevzdání diplomových prací a realizace zkoušek, a to včetně zkoušek státních. U semestrálních zápočtů a zkoušek může být ústní podoba zkoušky nahrazena online komunikací, písemná část analogicky online testy. Pokud jde o odevzdávání závěrečných prací, doporučujeme vedoucím jednotlivých součástí, aby nadále zachovali termín pro jejich odevzdání, přičemž práce by se odevzdávaly pouze v elektronické podobě. Tištěné práce pak budou studenty dodány, jakmile to reálná situace dovolí. Jsem přesvědčen o tom, že díky tomuto postupu bude u těchto prací umožněn nejen proces kontroly plagiátorství, ale také proces spojený s vypracováním příslušných posudků vedoucích a oponentů v elektronické podobě.

V případě dalších termínů, jež jsou součástí harmonogramu akademického roku 2019/2020, musíme nyní vyčkat rozhodnutí, která budou učiněna na úrovni Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde se jedná zejména o možnost prodloužení letního semestru, stanovení termínu a formy realizace semestrálních i státních závěrečných zkoušek a dalších povinností ukončujících akademický rok. V tomto případě bych vás chtěl ujistit, že vedení univerzity je v úzkém kontaktu jak s pracovníky MŠMT, tak s vedením ostatních vysokých škol, s nimiž danou situaci pravidelně konzultuje a koordinuje. Jakmile budou dostupné další informace, vedení univerzity bezodkladně přijme navazující opatření a bude o nich informovat členy akademické obce.

Věřím, že díky společnému nasazení tuto krizovou situaci zvládneme a všem se nám podaří úspěšně zakončit jak letní semestr, tak celý akademický rok 2019/2020. Současně mi také dovolte, abych vám všem poděkoval za práci, kterou jste v těchto mimořádných podmínkách již odvedli a odvádíte. Zvláště bych pak chtěl poděkovat všem zaměstnancům a studentům univerzity, kteří se mimo rámec svým pracovních a studijních povinností aktivně zapojili do dobrovolnické práce. Děkuji vám z celého srdce a jsem rád, že Slezská univerzita má takové studenty a zaměstnance.

Na závěr mého krátkého vyjádření bych vás rád upozornil na to, že pro vás připravujeme speciální webovou stránku, kterou již brzy naleznete na webu slu.cz a na níž najdete přehledně seřazeny všechny důležité informace týkající se stávající krizové situace a našeho dalšího postupu. Informace budou rovněž průběžně doplňovány do IS SU.


Pevné zdraví Vám všem přeje

Pavel Tuleja


V Opavě 24. března 2020


Dokument s vyjádřením rektora akademické obci Slezské univerzity