Fyzikální ústav v Opavě má oficiálně svého lídra

  • Martin Kůs
  • 13.03.2020
S účinností od 1. ledna 2020 se rodina Slezské univerzity rozrostla. K Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, Fakultě veřejných politik v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a Matematickému ústavu v Opavě přibyl nejmladší bratr společenstva Fyzikální ústav v Opavě. V úterý 10. března se v unikátních prostorách Unisféry na Bezručově náměstí uskutečnila tisková konference pro média a veřejnost, která představila nově jmenovaného ředitele Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Autor: Jakub Plaskura - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě

Novým ředitelem byl nezávislou výběrovou komisí vybrán prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., který je s ní neodmyslitelně spjat od jejího vzniku. Byl totiž aktivním členem jejího Přípravného výboru i prvním děkanem Filozofické fakulty v Opavě, tehdy ještě spadající pod Masarykovu univerzitu v Brně. Profesor Stuchlík tedy uspěl ve výběrovém řízení a Fyzikální ústav tak povede celosvětově uznávaný vědec, odborník v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky, jehož citace z odborných statí a publikací se počítají na tisíce.

Novinářům, přítomným na tiskové konferenci, představil profesní i osobní portrét nově jmenovaného ředitele rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja Ph.D. Při této příležitosti vyslovil své přesvědčení, že se díky samostatnému Fyzikálnímu ústavu  v Opavě ještě více rozvine univerzitní vědecká činnost a těšit se jistě můžeme také na ještě četnější hostování předních světových odborníků v oblasti fyziky. Zároveň ocenil, že na Opavsku vznikají  jedinečné podmínky pro ty středoškolské studenty, které pro vysokoškolské studium až na doktorském typu studiu láká právě oblast fyziky či astrofyziky. Na závěr popřál celému ústavu i profesoru Stuchlíkovi hodně úspěchů.

Profesor Stuchlík při rozhovoru. Foto: archiv Slezské univerzity v Opavě


O profesoru Zdeňkovi Stuchlíkovi

Zdeněk Stuchlík se narodil a celý život žije v Karviné; teoretickou fyziku vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde postupně dosáhl vědeckých hodností RNDr, CSc., habilitoval se pro oblast teoretické fyziky a získal i profesuru.

Po zřízení prvních dvou fakult připravované univerzity se stal prvním děkanem Filozofické fakulty v Opavě, tehdy ještě spadající pod Masarykovu univerzitu v Brně. Děkanem byl ostatně celých pět funkčních období, mimoto zastával také pozici pověřeného rektora Slezské univerzity a prorektora pro vědu a zahraniční styky. Od roku 1994, kdy byl jmenován vedoucím Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty, zahájil budování ústavu zaměřeného jak na teoretickou fyziku a astrofyziku, tak i obory aplikované fyziky relevantní pro region, v němž Slezská univerzita působí.

Začátek nového století zastihuje profesora Stuchlíka v intenzivním budování silné pozice Ústavu fyziky v rámci České republiky a posilování jeho renomé v mezinárodním měřítku: rozvíjí spolupráci s laboratoří počítačové fyziky v Bergenu, s katedrou teoretické fyziky a astrofyziky Univerzity v Göteborgu, s Mezinárodní školou pro pokročilá studia v Terstu, s Ústavem fyziky na Univerzitě v Oxfordu. Zkoumá fyzikální procesy v poli kompaktních objektů (černých děr, neutronových a kvarkových hvězd). Zajímá ho působení temné energie (kosmologické konstanty) v rámci kosmologických  a astrofyzikálních modelů. Velkou pozornost věnuje numerickým modelům astrofyzikálních procesů a jejich počítačové vizualizaci. Stává se mezinárodně uznávaným a vyhledávaným odborníkem v oblasti relativistické astrofyziky a kosmologie i členem významných profesních společností a vědeckých rad. Jím vedené výzkumné centrum zaznamenává výrazný nárůst publikací v nejrelevantnějších časopisech a výrazného citačního ohlasu. Celosvětově uznávaná databáze Web of Science, která sleduje přes 20 tis. předních časopisů a publikací z 256 vědních disciplín, uvádí u prof. Stuchlíka autorství či spoluautorství u 220 dokumentů s více než 4.680 citacemi.

Za dobu vedení Fyzikálního ústavu profesorem Stuchlíkem se - mimo jeho úspěchů na vědeckém poli, kvalitě odchovaných studentů i mladých vědců a výrazné internacionalizaci - výrazně kvalitativně proměnila i jeho infrastruktura. Slezská univerzita se pyšní nejen svou astronomickou observatoří, ale nejnověji také unikátní sférickou projekcí - Unisférou.

Za své přínosy vědě byl prof. Stuchlík vícekrát oceněn. Je laureátem Ceny Jednoty českých matematiků a fyziků (2010), Zlaté medaile Slezské university v Opavě (2011), ocenění Astronomické unie ČR - Kopalovy přednášky (2016) i nejprestižnější astronomické ceny udělované v ČR Českou astronomickou společností -  Nušlovy ceny (2019). Prof. Stuchlík se dále věnuje také popularizaci astrofyziky, a navíc je i vášnivým a úspěšným umělcem na poli fotografie s nespočtem úspěšných výstav doma
i v zahraničí.


Profesor Zdeněk Stuchlík. Foto: archiv Slezské univerzity v Opavě
Profesor Stuchlík při rozhovoru. Foto: archiv Slezské univerzity v Opavě

Pod kopulí unisféry... Foto: archiv Slezské univerzity v Opavě
Tisková konference. Foto: archiv Slezské univerzity v Opavě