Konference rektorů slezských univerzit se rozšířila a transformovala v Polsko-českou asociaci univerzit

  • Martin Kůs
  • 13.11.2019
Starý král zemřel, ať žije nový král! I tak by se mohl parafrázovat hlavní bod výjezdního zasedání Konference rektorů slezských univerzit (dále KRUŚ), které se uskutečnilo 8. a 9. listopadu na Zámečku Petrovice v Petrovicích u Karviné. Organizace, dosud sdružující šestici univerzit na obou stranách česko-polské hranice v oblasti historického Slezska, se rozrostla o nové čtyři členy a transformovala se tak na Polsko-českou asociaci univerzit.
Vlastnímu podpisu přistupujících předcházelo vystoupení Prof. dr hab. Zdzisława Latajky z Vratislavské univerzity, který ve své audiovizuální prezentaci zhodnotil dosavadní činnost sdružení KRUŚ, její výstupy v posledním roce a aktuální proces transformace sdružení Konference rektorů slezských univerzit na Polsko-českou asociaci univerzit. Poté už následoval slavnostní akt podpisu deklarace, s výhledem plánu následného vytvoření základní organizační struktury, tzn. přijetí deklarace a zásad organizace a činnosti, vytvoření základních struktur a volby vedení asociace a rovněž navázaní kontaktů se samosprávou a organizací pro přeshraniční spolupráci.

KRUŚ, jehož členy doposud byly vedle Slezské univerzity v Opavě také Opolská univerzita, Slezská univerzita v Katovicích, Ostravská univerzita, Vratislavská univerzita a Ekonomická univerzita v Katovicích, zastupoval její současný předseda Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (rektor Slezské univerzity v Katovicích), za nové členy se slavnostního aktu podpisu deklarace účastnili doc. Miroslav Brzezina, rektor Technické univerzity v Liberci, PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., prorektor pro zahraniční vztahy Univerzity Hradec Králové a prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci. Rektora Univerzity Pardubice zastoupil PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D., který deklaraci předá k podpisu per rollam.„Mezi další významné jednací body setkání můžeme zařadit rozpravu nad implementací nového vysokoškolského zákona v Polské republice, kterou vedl předseda sdružení prof. Andrzej Kowalczyk. Debata se rozšířila především napříč polskými zástupci z řad rektorů a dalších předních představitelů akademické obce polských univerzit, kteří komentovali zavádění nového zákona na svých školách a poskytovali své osobní zkušenosti a rady s tímto procesem ostatním,“ uvedl k programu v Petrovicích tiskový mluvčí pořadatelské Slezské univerzity v Opavě Mgr. Daniel Martínek.

V dalších bodech představitelé Polsko-české asociace univerzit hovořili o dalším směřování sdružení s ohledem na rozšířenou členskou základnu, zejména na navazování užších kontaktů s vedením sídelních měst jednotlivých univerzit, organizování vědeckých a profesních konferencí, motivačních soutěžích pro studenty či o společných aktivitách v rámci projektů tzv. třetí role univerzit. Naplánováno bylo rovněž další zasedání, které se uskuteční na jaře 2020 a jehož hostitelem bude Opolská univerzita.  

Co je Konference rektorů Slezských univerzit/ Polsko-česká asociace univerzit?
Konference rektorů Slezských univerzit byla založena z iniciativy Slezské univerzity v Opavě v roce 2003. Jedná se o volné zájmové sdružené šesti vysokých škol z oblasti historického Slezska: Slezské univerzity v Opavě, Vratislavské univerzity (Uniwersytet Wrocławski), Ekonomické univerzity v Katovicích (Uniwersytet Ekonomiczny), Opolské univerzity (Uniwersytet Opolski), Slezské univerzity v Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach) a Ostravské univerzity.
KRUŚ je především platformou pro spolupráci mezi jmenovanými vysokými školami, vedle studijních záležitostí se jedná např. o rozvoj terciálního školství a jeho působení v regionech, kde jednotlivé školy působí. Sám pak navrhuje řešení a možnosti ohledně problematiky vysokého školství v České republice a v Polsku, vyjadřuje se k oficiálním výrokům příslušných ministerstev obou států. Jeho hlavním směřováním je realizovat myšlenku Společného evropského výzkumného prostoru a principy Velké charty evropských univerzit (Magna Charta Universitatum, Boloňa 1988) v podmínkách střední Evropy, rozvíjet polsko-českou spolupráci formou vnášení nového obsahu do partnerských smluv mezi českými kraji a polskými vojvodstvími, dát nový rozměr své dlouholeté spolupráci v oblasti vědy a výuky a podílet se na realizaci ujednání, úkolů a návrhů obsažených v polsko-českých mezivládních smlouvách o kulturní, vědecké a přeshraniční spolupráci.
Současným předsedou je Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rektor Slezské univerzity v Katovicích, v roce 2014 byl jmenován čestným předsedou bývalý rektor Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., který KRUŚ vedl od roku 2008.