Slezská univerzita bude mít svého zástupce v předsednictvu České konference rektorů!

  • Radim Šlezingr
  • 04.06.2021
Je to fantastická zpráva! Slezská univerzita bude mít po 26 letech svého zástupce v předsednictvu České konference rektorů. Jedním z jeho pěti místopředsedů byl ve čtvrtek 3. června 2021 v Brně v tajném hlasování zvolen rektor SU doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Funkční období nového předsednictva začne 1. srpna 2021.

Autor: Radim Šlezingr

Slezská univerzita sehrála významnou roli již při vzniku České konference rektorů (ČKR). O ustavení ČKR se totiž významně zasloužil první rektor SU prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. - výjimečná osobnost, jež má neoddiskutovatelný podíl na vzniku Slezské univerzity. Profesor Černohorský byl od ledna 1993 kancléřem ČKR a do stejné funkce byl zvolen také o rok později, ve volbách v únoru 1994. Od února roku 1995 zástupce Slezské univerzity ve vedení ČKR chyběl.

Česká konference rektorů, založená 28. ledna 1993, je sdružením rektorů všech šestadvaceti veřejných, dvou státních a devatenácti soukromých vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Výkonným orgánem České konference rektorů je předsednictvo, které tvoří předseda a pět místopředsedů. Orgánem s nejvyšší pravomocí je plénum, které zahrnuje všechny členy ČKR  a které se dělí na dvě komory (Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol, Komora rektorů soukromých vysokých škol). K projednávání specifických otázek jsou plénem zřizovány pracovní skupiny (členové ČKR a externí odborníci). Informační, organizační a další činnosti pro ČKR zajišťuje kancelář ČKR vedená tajemnicí. Na svém 161. zasedání dne 3. června 2021 si plénum České konference rektorů v tajných volbách zvolilo nové předsednictvo v tomto složení:

 

Předseda

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

Místopředsedové

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice
Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.
Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě
Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Funkční období předsednictva ČKR v novém složení započne 1. srpna 2021 a skončí 31. července 2023. Doc. Pavel Tuleja se v rámci svého mandátu místopředsedy bude věnovat především otázkám ekonomickým a sociálním.

Kořeny vzniku České konference rektorů najdeme v Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol. Více o historii ČKR, včetně významné osobní stopy prvního rektora Slezské univerzity v Opavě prof. Černohorského, uvádí webové stránky této významné instituce.

 Rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., byl zvolen místopředsedou předsednictva České konference rektorů. (Foto: archiv SU) Rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., byl zvolen místopředsedou předsednictva České konference rektorů. (Foto: archiv SU)