Akademický senát Slezské univerzity (AS SU) je z pohledu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 7 zákona) nejvyšším orgánem vysoké školy nebo univerzity. Z tohoto postavení mu náleží řada výkonných a rozhodovacích pravomocí. Právní postavení senátu je upraveno v § 8 a § 9 zákona o vysokých školách a upravuje jej statut vysoké školy či univerzity. Akademický senát Slezské univerzity čítá 22 členů a tvoří jej komora akademických pracovníků a komora studentů. Každá součást (fakulta) je zastoupena sedmi členy (čtyřmi akademiky a třemi studenty), Matematický ústav v Opavě pak má jednoho člena bez rozlišení, zda se jedná o akademického pracovníka či studenta. Členy AS SU volí akademická obec (akademici komoru akademických pracovníků a studenti studentskou komoru), volební období pro členství v AS SU je tříleté.

Hlasování AS SU je rozhodující pro celou řadu okolností života akademické obce. Mimo jiné tento senát navrhuje a koná změny ve studijním a zkušebním řádu univerzity, má pravomoc rozhodovat o hospodářských otázkách, struktuře univerzity, volí kandidáta na post rektora univerzity a navrhuje jej prezidentovi republiky ke jmenování. Akademický senát schvaluje mnohé samosprávné aktivity univerzity. Na návrh rektora schvaluje senát členy vedení univerzity, vědecké rady a dalších orgánů, schvaluje také výroční zprávy o činnosti i hospodaření univerzity a další dokumenty. AS SU má právo pověřit rektora úkoly, které povedou k naplnění rozhodnutí senátu. Způsob jednání stanovuje Volební a jednací řád senátu.

Předsednictvo Akademického senátu

Předseda AS SU

Tajemnice AS SU

Místopředseda AS SU

Místopředseda AS SU

Komora akademických pracovníků

assu (at) slu.cz

Předseda senátu

Předseda komory akademických pracovníků

Členové komory akademických pracovníků

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
+420 596 398 269
+420 553 684 640
Matematický ústav v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě

Komora studentů

skassu (at) slu.cz

Předseda studentské komory

Členové studentské komory

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě