Cílem Studentské grantové soutěže je podpora specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorských nebo magisterských studijních programů. Řešiteli projektů se mohou stát akademičtí pracovníci nebo studenti doktorského studia, studenti magisterských studií mohou být pouze členy týmu. SGS se vyhlašuje každý rok s ohledem na priority pro dané období. Projekt může trvat jeden až tři roky.

Projektová žádost se podává na Oddělení vědy a zahraničních styků FPF SU k rukám Bc. Evy Jakubcové a na Referát pro vědu a zahraniční styky FÚ. Je hodnocena dle kvality projektu a výstupů, kvality řešitelského týmu, navrhovatele a mentorů, vědecké závažnosti a aktuálnosti, reálnosti cílů, koncepce a metodiky řešení i dle přiměřenosti finančních nákladů.

Pravidla Studentské grantové soutěže se řídí Směrnicí rektora č. 5/2019.

Aktuálně řešené projekty

  • SGS/12/2019 Kompaktní objekty modelované v rámci Einsteinovy gravitace i alternativních teorií gravitace a astrofyzikální procesy v poli těchto objektů (řešitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.)
  • SGS/13/2019 Studium procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd – modely a observace (řešitel doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.)