Fyzikální ústav zajišťuje výuku fyzikálních oborů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Jedná se o následující obory a programy:

Bakalářské studium (Bc.)

Fyzika (B1701)
Název studijního oboru: Astrofyzika
Absolvent získá znalosti základů teoretické fyziky, astrofyziky a počítačových metod. Najde uplatnění na pracovištích zabývajících se astronomií a astrofyzikou, ale také ve vědecko-výzkumných institucích, průmyslových podnicích či v oblasti služeb při tvorbě multimediálních pořadů. Bakalářský obor Astrofyzika je koncipován jako předpoklad pro další navazující magisterské studium (navazující obor Teoretická fyzika), na něž lze navázat doktorským studiem oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.

Aplikovaná fyzika (B1702)
Název studijního oboru: Monitorování životního prostředí
Absolvent se uplatní na místech odborných pracovníků nebo referentů na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích regionálního rozvoje se zaměřením na problematiku životního a pracovního prostředí jak v rámci veřejné správy, tak v soukromé sféře na místní a regionální úrovni. Najde uplatnění v územních orgánech státní správy, jako pracovníci různých odborů na obecních, městských a krajských úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, lesnictví, u agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v oblasti životního a pracovního prostředí a zaměstnanosti v obcích a regionech.

Aplikovaná fyzika (B1702)
Název studijního oboru: Multimediální techniky
Cílem studijního oboru je připravit absolventa na samostatnou práci s filmovou a další audiovizuální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v široké oblasti multimediální tvorby. Obor se primárně hodí pro uchazeče se zájmem o široké uplatnění v oblasti tvorby filmu a dalších typů AV děl nebo pro uchazeče, kteří v oblasti audiovize ještě nejsou zcela rozhodnuti nad svou profilací. Absolvent bude schopen samostatně zvládnout kompletní realizaci audiovizuálních děl nejrůznějších druhů (např. dokumentů, krátkých filmů, rozhlasových pořadů a her, multimediálních prezentací či výukových programů). Zaměření tvorby je vedeno prioritně do oblasti popularizace vědy a techniky a komunikace vědy. Ale stejně tak absolvent disponuje všeobecnými znalostmi a dovednostmi týkajícími se všech aspektů tvorby filmového (hraného i animovaného), zvukového, hudebního, nebo multimediálního díla. Navíc také prochází základními kurzy směřující k poznání a chápání přírodních zákonů. Tedy kurzy se zaměřením na fyziku, matematiku a počítačovou techniku. Student se v rámci profilací může zaměřit na kteroukoliv specializaci, ať již na oblast kamerové tvorby, zvukové tvorby, režie, dokumentární tvorby, experimentální a technickou fotografii, popularizaci vědy nebo aplikovanou (počítačovou) fyziku a modelování. Absolvent má perfektní znalosti v oblasti sociálních sítí a internetu, rozšířené reality, multimédií, fotografie a filmového umění, zvuku, kamery, produkce a režie AV díla, ale také komunikace. Má odborné znalosti a dovednosti týkající se hardwaru a softwaru PC, webových prezentací, digitální fotografie, práce s digitální kamerou, práce se zvukem, zpracování digitální fotografie, videozáznamu a zvuku na PC, scenáristiky, i komunikace v anglickém jazyce. Absolvent může pracovat samostatně či jako zaměstnanec ve větším technickém či (dle individuálních schopností) tvůrčím týmu firmy, která se věnuje multimediím či audiovizi, což je např. televize, tisk nebo audiovizuální či komunikační centra dnes často zřizovaná v rámci mnoha velkých firem. Bude ceněným členem komunikačních týmů vědecko-výzkumných institucí, může být autorem populárně naučných pořadů pro planetária, technických videí pro firmy, ale může také působit v uměleckých týmech, díky svému širokému zaměření na mnoha různých pozicích.

Navazující magisterské studium (Mgr.)

Fyzika (N1701)
Název studijního oboru: Teoretická fyzika
Absolvent se po získání základních znalostí všech disciplín teoretické fyziky může zaměřit na oblast relativistické fyziky a astrofyziky, fyziky elementárních částic či kvantové teorie molekul. Významným aspektem studia je počítačové modelování fyzikálních procesů vyžadující znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru i vytváření vlastních softwarových produktů. Najde uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu, průmyslových podnicích i v oblasti služeb. Magisterské studium teoretické fyziky ovšem vytváří velmi dobré předpoklady i pro vědeckou práci v rámci doktorského studia, jež je základem pro působení v akademickém prostředí vysokých škol a výzkumných ústavů.

Fyzika (N1701)
Název studijního oboru: Počítačová fyzika
Absolvent oboru Počítačová fyzika se může specializovat v jednom z následujících zaměření: Počítačové simulace fyzikálních procesů, Grafické a multimediální zpracování počítačových simulací, zpracování a využití experimentálních a observačních dat. Bude veden k interdisciplinární a týmové práci, ke spolupráci s experty v oblasti matematiky, informatiky, s inženýry a odborníky v oblasti techniky, ale i odlehlejších oblastí (např. multimédií, životního prostředí). Dokáže efektivně a kreativně využívat potenciálu metod založených na výpočetní technice nejen při modelování fyzikálních procesů, ale také v řadě dalších oblastí využívajících výpočetní techniku. Získá předpoklady pro specializaci a adaptaci jak ve vědeckých institucích zabývajících se aplikovaným i základním výzkumem, tak v jiných oblastech vyžadujících dovednosti a kreativitu v aplikování moderních fyzikálně-matematických a výpočetních metod či aplikací a zpracování dat. Absolvent bude připraven pro uplatnění v řadě oblastí aplikace počítačových metod, matematiky, fyziky a informatiky; najde však uplatnění i v průmyslu, v oblasti služeb a veřejné správy.

Doktorské studium (Ph.D.)

Fyzika (čtyřletá) P1703
Název studijního oboru: Teoretická fyzika a astrofyzika
Absolvent najde uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na VŠ univerzitního směru a ve vědeckých ústavech zabývajících se výzkumem v oblasti teoretické fyziky a to jak v ČR, tak v zahraničí. Lze bezprostředně předpokládat působení v pozici post doktorandů na spolupracujících zahraničních institucích (SISSA v Terstu, Univerzita v Oxfordu, apod.). Nabyté znalosti a dovednosti může absolvent velmi efektivně uplatnit i na výzkumných ústavech průmyslových podniků zabývajících se modelováním fyzikálních procesů (např. v oblasti hydrodynamiky, termodynamiky, pružnosti). Získané dovednosti při práci s výpočetní technikou pak může uplatit kdekoli v průmysl u, službách i veřejné správě.