Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Studijní programy 

Bakalářský (akademicky zaměřený) studijní program Fyzika tříleté prezenční studium se specializacemi:

  • Astrofyzika
  • Astronomie a popularizace
Navazující magisterský (akademicky zaměřený) studijní program Teoretická fyzika dvouleté prezenční studium se specializacemi:
  • Částicová fyzika
  • Relativistická astrofyzika
  • Počítačová fyzika

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

Termín odevzdání přihlášek

Bakalářské a navazující magisterské studium 31. 8. 2020

Termín úhrady poplatku za přijímací řízení

Bakalářské a navazující magisterské studium 31. 8. 2020

Při platbě převodem je rozhodující datum zadání platebního příkazu.

Přijímací zkoušky

U bakalářského studijního programu Fyzika a u navazujícího magisterského programu Teoretická fyzika budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky. V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 bude ke studiu ve všech specializacích bakalářského studijního programu Fyzika přijato nejvýše 200 uchazečů, ve všech specializacích navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika nejvýše 20 uchazečů.

Přihláška ke studiu

Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz). Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

Požadované přílohy k přihlášce

Bakalářský studijní program Fyzika

Při zápisu do studia je uchazeč povinen předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika

Uchazeč je povinen k přihlášce doložit výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia. Jako tento doklad může posloužit i úředně ověřený opis dodatku k diplomu, nebo opis prospěchových karet, případně výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Dále je nutné doručit úředně ověřený opis bakalářského (nebo magisterského) diplomu a to nejpozději při zápisu do studia. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Uchazeči jsou povinni doručit tyto doklady nejpozději 8. 9. 2020.

Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 500,- Kč. Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě.
Slezská univerzita v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě
Bezručovo nám. 1150/13
746 01 Opava
tel.: +420 553 684 285
e-mail: studium@physics.slu.cz
web: http://www.physics.slu.cz