Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Studijní programy 

Bakalářský (akademicky zaměřený) studijní program Fyzika tříleté prezenční studium se specializacemi:

  • Astrofyzika
  • Astronomie a popularizace

Navazující magisterský (profesně zaměřený) studijní program Multimediální techniky.

Navazující magisterský (akademicky zaměřený) studijní program Teoretická fyzika dvouleté prezenční studium se specializacemi:

  • Částicová fyzika
  • Relativistická astrofyzika
  • Počítačová fyzika

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

Termín odevzdání přihlášek

Bakalářské a navazující magisterské studium 31. 8. 2020

Termín úhrady poplatku za přijímací řízení

Bakalářské a navazující magisterské studium 31. 8. 2020

Při platbě převodem je rozhodující datum zadání platebního příkazu.

Přijímací zkoušky

U bakalářského studijního programu Fyzika a u navazujícího magisterského programu Multimediální techniky a Teoretická fyzika budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky. V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 bude ke studiu bakalářského studijního programu Fyzika přijato nejvýše 20 uchazečů v každé specializaci. Ve všech specializacích navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika a ve studijním programu Multimediální techniky nejvýše 20 uchazečů v každém z nich.

Přihláška ke studiu

Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz). Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

Požadované přílohy k přihlášce

Bakalářský studijní program Fyzika

Při zápisu do studia je uchazeč povinen předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Navazující magisterský studijní program Multimediální techniky

Uchazeč je povinen k přihlášce doložit výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia. Jako tento doklad může posloužit i úředně ověřený opis dodatku k diplomu, nebo opis prospěchových karet, případně výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Dále je nutné doručit úředně ověřený opis bakalářského (nebo magisterského) diplomu a to nejpozději při zápisu do studia. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Uchazeči jsou povinni doručit tyto doklady nejpozději 8. 9. 2020.

Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika

Uchazeč je povinen k přihlášce doložit výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia. Jako tento doklad může posloužit i úředně ověřený opis dodatku k diplomu, nebo opis prospěchových karet, případně výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Dále je nutné doručit úředně ověřený opis bakalářského (nebo magisterského) diplomu a to nejpozději při zápisu do studia. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Uchazeči jsou povinni doručit tyto doklady nejpozději 8. 9. 2020.

Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 500,- Kč. Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě.
Slezská univerzita v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě
Bezručovo nám. 1150/13
746 01 Opava
tel.: +420 553 684 285
e-mail: studium@physics.slu.cz
web: http://www.physics.slu.cz