Fyzikální ústav v Opavě vznikl 1.1.2020 a je nyní, v rámci Slezské univerzity v Opavě, samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocené se všemi jejími fakultami. FÚ je nástupcem Ústavu Fyziky, který byl od roku 1991 součástí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a nabízí studium teoretické i aplikované fyziky v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Výuka je provázána s vědeckými aktivitami Ústavu a studentům teoretických oborů je umožněno zapojit se do špičkového výzkumu na mezinárodní úrovni. U oborů aplikované fyziky je kladen důraz na propojení mezi fyzikální teorií a moderními technologiemi.

Mezi poskytované bakalářské obory studia patří Astrofyzika, Monitorování životního prostředí a Multimediální techniky. V rámci magisterského studijního programu lze na naší univerzitě studovat obory Teoretická fyzika a Počítačová fyzika. Dále nabízíme možnost doktorského (Ph.D.) studia v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika. Absolventi magisterského studia mohou vykonat státní rigorózní zkoušku v oblasti teoretické fyziky a získat titul doktor přírovních věd RNDr. Vedle výše zmíněných vzdělávacích činností se Ústav spolupodílí na celoživotním vzdělávání formou přednášek Univerzity třetího věku.

Součástí studia je možnost zahraničních stáží. Erasmus a jiné výměnné programy umožňují studentům i zaměstnancům FÚ strávit semestr na jedné ze zahraničních partnerských institucí v Anglii, Švédsku, Německu, Itálii, Slovinsku, Turecku či jiné zahraniční zemi.

Jak již bylo zmíněno v úvodním odstavci, pedagogické aktivity Ústavu jsou neoddělitelně spjaty s vědeckou činností na poli teoretické i aplikované fyziky. Ta se v oblasti teoretické fyziky zabývá teorií gravitace, teorií elementárních částic, kvantovou teorií pole a jejich aplikacemi v astrofyzice a kosmologii; dále pak kvantovou fyzikou molekul a jejich aplikacemi. Výzkum je soustřeďen na elektromagnetické procesy silně interagujících částic, inflační kosmologii, chování částic a polí v okolí relativistických kompaktních objektů (černých děr, neutronových hvězd a bílých trpaslíků) a v neposlední řadě také na teorii akrečních disků, která mimo jiné vysvětluje chování kvazarů a aktivních galaktických jader. Nedílnou součástí výzkumu jsou také počítačové implementace numerických metod, statistického zpracování dat a realistických fyzikálních simulací.

V experimentální fyzice se výzkum zaměřuje v oblasti optiky a optoelektroniky na interferometrii a holografii. V oblasti ionizujícího záření pak na detekci a dozimetrii, migraci radionuklidů ve složkách životního prostředí a na softwarovou i hardwarovou realizaci monitorovacích systémů.

V současné době je FÚ řešitelem několika grantových projektů v oblasti relativistické fyziky a astrofyziky, částicové astrofyziky a kvantové subjaderné fyziky. Zmíněné projekty jsou realizovány ve spolupráci s Akademií věd ČRUniverzitou Karlovou v Praze a Českým vysokým učením technickým v Praze. Relevantní vědecké výstupy jsou publikovány ve významných impaktových časopisech a výsledky práce jsou prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích. Ústav rovněž úzce spolupracuje s řadou významých zahraničních vědeckých pracovišť například v Polsku, Francii, Švédsku, Dánsku, Anglii, Itálii a USA.

Relativistická astrofyzikální skupina tvořená vědeckopedagogickými pracovníky a studenty FÚ každoročně pořádá již tradiční workshop RAGTime věnovaný problémům současné relativistické astrofyziky zaměřené na fyziku černých děr a neutronových hvězd. V rámci workshopu se uskutečňují cenná setkání s předními představiteli světové astrofyzikální komunity.