Nový obor

Charakteristika doktorského studia studijního oboru Podniková ekonomika a management

Doktorské studium je zaměřeno na vzdělávání odborníků s vědeckým přístupem k řešení jak teoretických, tak praktických otázek podnikové ekonomiky a managementu ve všech základních funkčních oblastech podniku.

Jeho hlavní náplní je vědecké bádání,

samostatná výzkumná a tvůrčí činnost v oblasti podnikové ekonomiky a managementu, publikování o výsledcích této činnosti, vyřešení konkrétního vědeckovýzkumného úkolu a zpracování disertační práce. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele.


Součástí studia je prohloubení teoretických znalostí

v oblastech systémového využívání kvantitativních metod ekonomické analýzy, ekonomické teorie, moderních metod výzkumu, strategického a personálního managementu, marketingu, managementu inovací, firemních financí, role bank a finančních trhů při financování podniků, účetnictví a daní, informačních a komunikačních systémů v podnikání.

Standardní doba studia v prezenční formě je 4 roky, v kombinované formě lze studovat až 7 let.

Absolvent nalezne uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysokých školách, ve vědecko-výzkumných ústavech, v konzultačních firmách nebo přímo v řídicí praxi podniků ve funkcích manažerů na vyšším stupni řízení jak v České republice, tak i v zahraničí.