Nový obor

Charakteristika bakalářského studia studijního oboru Podniková ekonomika a management

Absolvent studijního oboru Podniková ekonomik a management


získá základní znalosti ekonomických a manažerských disciplín a manažerské dovednosti, které mu umožní vykonávat odborné funkce v podnikatelských i nepodnikatelských subjektech. Dovede pracovat s informacemi a daty potřebnými v rozhodovacím procesu jako samostatný pracovník i ve funkcích na nižším stupni řízení a při informování veřejnosti, prezentovat výstupy své činnosti s využitím jazykových znalosti, které jsou potřebné pro rozvoj zdravého podnikatelského prostředí jak v tuzemsku, tak v zahraničí.


Základní zaměření studia:

  • Všeobecný vědní základ: Obecná ekonomie, kvantitativní metody, statistika, informatika, cizí jazyky, Evropská unie, právo.
  • Oborové zaměření: Management, marketing, marketingový výzkum, personalistika, finance, finance podniku, finanční a nákladové účetnictví, nauka o podniku, podniková ekonomika, obchodní právo, logistika, projektový management, inovační podnikání.
  • Předměty specializace.


Specializace Podnikání


Student si dále prohlubuje znalosti a dovednosti v oblastech zakládání podniku a investování, malé a střední podnikání, podnikání a obchodování na internetu a s ohledem na možnost působení v nevýrobní sféře v oblasti řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Absolvent nachází uplatnění v rámci podnikatelské sféry i ve veřejném sektoru a při vlastním podnikání.


Specializace Marketing a obchod


Student si dále prohlubuje znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné v marketingovém řízení firmy a rozvíjeny v souvisejících marketingových disciplínách jako jsou marketingová komunikace, marketing služeb, nákupní marketing a E-marketing. Absolvent nachází uplatnění zejména v marketingových útvarech firem, ale i v obchodních organizacích.


Specializace Finance podniku


Student si dále prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy, finanční analýzy, oceňování aktiv, platebního a zúčtovacího styku a možnosti využívání pojistné a finanční matematiky. Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích.


Specializace Ekonomika cestovního ruchu


Student je profilován pro řídící práci v oblasti aktivního i pasivního cestovního ruchu
s důrazem na specifické znalosti z cestovního ruchu a jeho geografických podmínek, ekonomiky a služeb cestovního ruchu. Součástí vybaveností studenta jsou odpovídající jazykové znalosti v oblasti cestovního ruchu a komunikační dovednosti.