Informační stránky pro studenty

Zaměstnanec roku 2018

Pravidla ankety


1) Anketa "Zaměstnanec roku 2018" je vyhlášena ve dvou kategoriích:

  • akademický a vědecký pracovník ,
  • neakademický pracovník.

2) Návrhy kandidátů v obou kategoriích může podávat každý zaměstnanec SU OPF, a to na příslušném anketním lístku:

3) Termín podávání návrhů kandidátu je stanoven od 11. září do 12. října 2018, 12:00 hodin.

4) Vyplněný anketní lístek je možno podávat v zapečetěné obálce na Podatelnu SU OPF. Obálka musí být označena čitelným nápisem „Zaměstnanec roku 2018 - akademik“ nebo „Zaměstnanec roku 2018 – neakademik“. Do hodnocení budou zařazeny pouze návrhy, které budou úplně vyplněny a podepsány navrhovatelem. Navrhovatel a navrhovaný nemůže být stejná osoba.

5) Za účelem výběru zaměstnance roku je zřízená jedenáctičlenná komise ve složení:

  • zástupce vedení fakulty (1),
  • zástupce odborového svazu (1),
  • zástupce každé katedry SU OPF (5),
  • zástupce útvaru informačních technologií (1),
  • zástupce útvaru tajemníka (2),
  • zástupce nominovaný z řad sekretářek a odborných referentů (1).

6) Komise na základě podaných návrhů osloví dané kandidáty, zda souhlasí se svou nominací a zařazením do hodnotícího procesu této ankety. Komise poté, na základě uděleného souhlasu kandidátů, vyhodnotí předložené návrhy a vybere vítěze obou kategorií ankety. Děkanovi fakulty členové komise následně předloží své rozhodnutí spolu se zdůvodněním.

7) Členem komise nesmí být kandidát navržený v anketě „Zaměstnanec roku“, v opačném případě, bude v komisi nahrazen jiným členem.

8) V případě, že navržený kandidát obdrží více anketních lístků se stejným zdůvodněním návrhu, budou anketní lístky počítány jako jeden návrh pro navrhovaného kandidáta.

9) Vítězové jednotlivých kategorií obdrží poukaz na wellness pobyt v hodnotě 15000 Kč. Slavnostní vyhlášení ankety spolu s předáním cen proběhne v rámci vánočního večírku zaměstnanců fakulty, který je plánován na 7. prosince 2018 v prostorách hlavní budovy fakulty.