Informační stránky pro studenty

Zaměstnanec roku 2017

Pravidla ankety


1) Anketa "Zaměstnanec roku 2017" je vyhlášena ve dvou kategoriích:

  • akademický a vědecký pracovník ,
  • neakademický pracovník.

2) Návrhy kandidátů v obou kategoriích může podávat každý zaměstnanec SU OPF, a to na příslušném anketním lístku:

3) Termín podávání návrhů kandidátu je stanoven od 11. září - 13. října 2017, 12:00 hodin.

4) Vyplněný anketní lístek je možno podávat v zapečetěné obálce na Podatelně SU OPF. Obálka musí být označena čitelným nápisem "Zaměstnanec roku 2017 - akademik a vědec" nebo "Zaměstnanec roku 2017 – neakademik". Do hodnocení budou zařazeny pouze návrhy, které jsou úplně vyplněny, podepsány navrhovatelem a navrhovaným spolu s uvedením souhlasu navrhované osoby. Navrhovatel a navrhovaný nemůže být stejná osoba.

5) Za účelem výběru zaměstnance roku je zřízená jedenáctičlenná komise ve složení:

  • zástupce vedení fakulty (1),
  • zástupce odborového svazu (1),
  • zástupce každé katedry SU OPF (5),
  • zástupce útvaru informačních technologií (1),
  • zástupce útvaru tajemníka (2),
  • zástupce nominovaný z řad sekretářek a odborných referentů (1).

6) Navržená 11 členná komise vyhodnotí předložené návrhy a vybere vítěze obou kategorií ankety. Děkanovi fakulty členové komise následně předloží své rozhodnutí spolu se zdůvodněním.

7) Členem komise nesmí být kandidát navržený v anketě "Zaměstnanec roku", v opačném případě, bude v komisi nahrazen jiným členem.

8) V případě, že navržený kandidát obdrží více anketních lístků se stejným zdůvodněním návrhu, budou anketní lístky počítány jako jeden návrh pro navrhovaného kandidáta.

9) Vítězové jednotlivých kategorií obdrží poukaz na wellness pobyt pro dvě osoby v hodnotě cca 15 000,- Kč. Slavnostní vyhlášení ankety spolu s předáním cen proběhne v rámci vánočního večírku zaměstnanců fakulty, který je plánován na 8. prosince 2017 v prostorách hlavní budovy fakulty.