Informační stránky pro studenty

Právní předpisy dotýkající se studentů SU OPF

Seznam právních předpisů dotýkajících se studentů SU OPF

 

 • zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Statut Slezské univerzity v Opavě ze dne 30. března 2006
 • I. změny Statutu Slezské univerzity v Opavě ze dne 12. března 2007
 • Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě ze dne 8. srpna 2007
 • Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě ze dne 4. října 2006
 • Disciplinární řád pro studenty ze dne 20. dubna 1999
 • Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě ze dne 4. října 2006
 • Směrnice o poplatcích spojených se studiem na Slezské univerzitě v Opavě

 

 • Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech, navazujících magisterských studijních programech a v bakalářských studijních programech Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 14. června 2005
 • Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 19. dubna 2005
 • Rámcové zásady uplatňování kreditového systému v doktorském studiu ze dne 1. října 2005
 • Disciplinární řád pro studenty ze dne 21. září 1999
 • Statut ze dne 23. května 2006
 • Kolejní řád Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne……(předložen ke schválení v AS SU OPF)
 • Statut kolejní rady ze dne…….(příloha Kolejního řádu SU v Opavě, OPF v Karviné) – předložen ke schválení v AS SU OPF
 • Směrnice č. 48/2004 děkana Obchodně podnikatelské fakulty – Provozní a výpůjční řád tělocvičen a posilovny na SU OPF ze dne 1. 10. 2004

 

V Karviné 19. září 2007