Konference UDS 2013

Sborník

Příspěvky konference budou publikovány v recenzovaném sborníku na CD s ISBN, který bude účastníkům zaslán po konferenci. Autorům vybraných příspěvků bude nabídnuta možnost rozšířit a upravit příspěvek k publikování v časopise Acta academica karviniensia, schváleného Radou pro výzkum a vývoj jako recenzované neimpaktované periodikum.