Oddělení zahraničních styků

STUDIJNÍ POBYTY (SMS)

Studium na zahraniční vysokoškolské instituci.

 • Studijní pobyt v zahraničí může trvat 3 až 12 měsíců v období od 1. června do 30. září následujícího roku.
 • Pobyt musí být realizován na základě bilaterální smlouvy uzavřené mezi domácí a zahraniční institucí.
 • Student musí být v době výjezdu zapsán minimálně do druhého ročníku Bc. studia. V případě magisterského či doktorského studia lze vyjet již v prvém ročníku studia. Vyjet mohou studenti prezenční, kombinovaní i distanční.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium přerušit ani ukončit.
 • Studium v zahraniční je plně uznatelné v rámci studijního programu na domácí instituci – za předměty absolvované v zahraničí obdrží student kredity.
 • Student neplatí na zahraniční instituci žádné poplatky za výuku, školné, zápisné, poplatky za zkoušky a poplatky za přístup do laboratoří či knihoven.
 • Student obdrží od domácí vysokoškolské instituce stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu. Student taktéž může vyjet jakožto zero-grant-student, tj. aniž by obdržel stipendium, nicméně se všemi ostatními výhodami (žádné školné, poplatky zahraniční instituci, uznání studia apod.), které program Erasmus garantuje. Obě možnosti lze i kombinovat (tzn. např. při 6-měsíčním zahraničním pobytu 5 měsíců stipendia + 1 měsíc jakožto zero-grant-student).
 • K výpočtu délky pobytu se používá, v souladu s finanční dohodou, kalkulátor celkové výše stipendia.
 • Handicapovaní studenti mají možnost získat speciální stipendium, o které si musí požádat podle instrukcí institucionálního koordinátora programu Erasmus.
 • Ještě před samotným výjezdem do zahraničí je nutno si v dostatečném předstihu zajistit nezbytnou dokumentaci programu Erasmus, která sestává z formulářů, smlouvy a instruktážních příloh.
 • Student je povinen uskutečnit studijní pobyt v termínu sjednaném ve finanční dohodě. Předčasný návrat může znamenat nutnost část přiděleného stipendia vrátit.
 • Nárok na dodatečné prodloužení délky zahraničního pobytu automaticky nevzniká. Je možno podat žádost institucionálnímu koordinátorovi Erasmu, který rozhodne, jestli k prodloužení dojde.
 • Zkušenosti studentů, kteří již zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus absolvovali, si lze přečíst v databázi závěrečných zpráv.
 • Odpovědi na často kladené dotazy ohledně studijních pobytů Erasmus naleznete na webových stránkách www.naerasmusplus.cz .