Katedra informatiky a matematiky

Vědecko výzkumná činnost

V oblasti vědy a výzkumu je katedra informatiky zaměřena na informační systémy ve vazbě na malé a střední podnikání, environmentální systémy, webové technologie, e-business, vizualizační systémy a distanční vzdělávání. Katedra úzce spolupracuje s Ústavem informačních technologií. Pracovníci katedry se podílejí na práci na řadě výzkumných a rozvojových projektů.

Probíhající projekty, u kterých jsou členové katedry řešiteli nebo členy projektových týmů:

 • SGS/19/2016 - Pokročilé metody získávání dat a simulační techniky v oblasti podnikových procesů, 2016-2017
 • GAČR: Metody operačního výzkumu pro podporu rozhodování v podmínkách neurčitosti (grant č. 1402424S), 2014-2016
 • SGS/21/2014 - Pokročilé metody dobývání znalostí z dat a jejich využití v expertních systémech, 2014-2015

 

Z ukončených projektů lze uvést:

 • SGS/6/2013 - Pokročilé modelování a simulace ekonomických systémů, 2013-2014
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0017 „Inovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné“, 2012-2014
 • CZ.1.07/1.2.39/01.0004 "Výuka finanční gramotnosti pro sluchově postižžené žžáky středních škol ve Zlínském kraji"
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0026 "Zvyššování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě"
 • Spolupráce se Státním okresním archivem v Karviné (tvorba 3D modelů historických budov)
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0176 „Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)“
 • CZ.1.07/3.2.07/02.0012 "Modulový systém dalššího vzdělávání volených zástupců územních samosprávných celků"
 • CZ.1.04./3.3.05/31.00021 „Minimalizace komunikační bariery při vstupu neslyšících na trh práce"
 • CZ.1.07/1.2.08/02.0007 „Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce“
 • CZ.1.07/2.4.00/12.0097 „AGENT“
 • projekt č. CZ.1.07/2.3.00/09.0197 "Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji"
 • SGS/5/2013 - Precedenční analýza vybraných parametrů ovlivňujících vzájemné působení dopravní infrastruktury a regionálního rozvoje
 • SGS/24/2010 - Využití BI a BPM pro podporu efektivního řízení
 • Rozvojový projekt MŠMT RP č. 10/7 „Zmírnění dopadu slabých stránek Slezské univerzity a posílení silných stránek v oblasti organizační struktury SU“
 • Rozvojový Projekt Fondu rozvoje VŠ 752/2010 „Počítačové učebny s řízenou výukou“
 • Rozvojový Projekt Fondu rozvoje VŠ 564/2010 "Komplex multimediálních učeben v budově Na Vyhlídce Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné"
 • TEMPUS CME 01004/95
 • TEMPUS S JEP - 11233-96 "Achieved Aimes and Perspectives"
 • IF96049
 • VS96001 "Výzkum rozvoje malého a středního podnikání"
 • 1443/2000 "Inovace celofakultního pracoviště Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro zkvalitnění výuky." (FRVŠ)
 • 0760/2001 "Laboratoř technických prostředků informačních systémů"
 • (FRVŠ) RP56/2001: Program podpory celoživotního vzdělávání - Projekt distančního vzdělávání veřejnosti "Využívání nových informačních a komunikačních technologií"
 • GA402/00/0308 "Vytvoření metodiky marketingové strategie měst a obcí a její ověření v podmínkách MÚ"
 • MSM195200007 "Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání"
 • 1528/2002 "Multimediální víceúčelová počítačová učebna" (FRVŠ)
 • 1532/2002 "Realizace profesionálního digitálního studia na SU OPF" (FRVŠ)

Mimo vědecko-výzkumné projekty se pracovníci katedry intenzívně zabývají problematikou distančního vzdělávání (především online vzdělávání a E-learning). Vycházejí z dlouhodobých zkušeností z přípravy výukových kurzů pro veřejnost, které organizuje přímo OPF nebo které jsou zajišťovány ve spolupráci s dalšími institucemi, např . Akademií Komenského, Úřadem práce Karviná apod. Cílem řešených projektů je realizovat hardwarovou a softwarovou platformu pro tvorbu, údržbu a využívání strukturované distribuované multimediální výuky.