Aktuální  informace o možnosti studia našich oborů naleznete zde.

Profil bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika

Bakalářský studijní program Systémové inženýrství a informatika zajišťuje v současnosti výuku v oboru Manažerská informatika. Absolvent tohoto programu je prioritně směřován k praktickému uplatnění na středním a nižším stupni  řízení v oblasti malých a středních organizací se zaměřením na informační systémy a informační technologie, a to jak v podnikatelském sektoru, tak v  neziskových organizacích i veřejné správě. Absolvent má znalosti dosahující až k nejnovějším poznatkům studovaného oboru. V rámci ekonomické specializace absolvent získá základní znalosti z mikro- a makroekonomie, marketingu, managementu a účetnictví. V rámci zaměření oboru pak v oblasti sociálních věd, obchodního práva, fungování veřejné správy, neziskových organizací a daňové politiky. Hlavní důraz je kladen na informatické studium, kde absolvent získá znalosti a dovednosti v programování a při realizaci programových systémů ve firmách nebo u dodavatelských organizací a dále praktické dovednosti související s využitím počítačové techniky a příslušného software. Je schopen též  řídit malé a střední kolektivy v rámci projektového  řízení, procesního provozu firmy nebo provozu a administrace informačních systémů a také internetovských aplikací.
Absolvent dokáže aplikovat své znalosti profesionálním způsobem v nejširším smyslu tj. má schopnost podpořit zvolené  řešení obhajitelnými argumenty. Má schopnosti získávat a interpretovat data svého oboru odrážející relevantní vědecké, sociální a etické problémy. Je schopen předávat informace, myšlenky a  řešení jak specialistům, tak i laické veřejnosti, zvládá komunikaci alespoň v jednom světovém jazyce. Získal vzdělávací dovednosti, které jsou nezbytné k tomu, aby dále studoval s vysokým stupněm samostatnosti.

Obor Manažerská informatika

Absolvent je profilován na praktické uplatnění na středním a nižším stupni  řízení v činnosti malých a středních organizací. Získá znalosti umožňující  řídit přípravu, realizaci a provoz informačních a komunikačních systémů včetně aplikací na webovských stránkách své organizace. Jeho základní informatické znalosti jsou doplněny průpravou z oblasti účetnictví, teorie a praxe managementu a marketingu. V rámci svého oboru se hlouběji zaměřuje na metodickou oblast tvorby a provozu informačních systémů a díky přípravě v oblasti psychologie, daňové politiky a práva, je schopen  řídit menší kolektivy jak v rámci projektů procesního  řízení firmy, tak provozu informačního systému. Orientuje se též v základních metodách ekonomické statistiky. Absolvent zvládá komunikaci alespoň v jednom světovém jazyce.

Profil absolventa navazujícího magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Manažerská informatika

Absolvent je profilován na schopnost koncipovat a  řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Východiskem jsou znalosti vycházející z typických znalostí bakalářské úrovně, která jsou navazujícím studiem rozšířena na znalosti poskytující východiska a příležitosti pro originální aplikace myšlenek, a to až do úrovně vědy a výzkumu ve studovaném oboru. Absolvent dokáže vytvářet aplikační programové vybavení využitelné zejména při realizaci informačních a řídicích systémů v malých a středních firmách a organizacích. Je připravován pro provoz systémů  řízení z pohledu managementu firmy a zvládnutí manažerských aspektů informačních systémů a jejich implementaci v oblasti podnikového  řízení. Také je schopen zvládnout úlohy  řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou aprodejní  činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Má schopnosti zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí v podmínkách neúplné nebo omezené informace. Přitom bere v úvahu sociální a etické souvislosti a také příslušnou zodpovědnost vyplývající z aplikace znalostí a činěných rozhodnutí. Ve vztahu ke spolupracovníkům i klientům je schopen předávat srozumitelně a jednoznačně svoje vědomosti, názory, formulovat závěry a komunikovat alespoň v jednom světovém jazyku. Ovládá vzdělávací dovednosti, jež mu dovolují pokračovat ve studiu na vyšším stupni způsobem nezávislého samostudia.

Obor Manažerská informatika

Absolvent je profilován na schopnost koncipovat a  řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Východiskem jsou znalosti vycházející z typických znalostí bakalářské úrovně, která jsou navazujícím studiem rozšířena na znalosti poskytující východiska a příležitosti pro originální aplikace myšlenek, a to až do úrovně vědy a výzkumu ve studovaném oboru. Absolvent dokáže vytvářet aplikační programové vybavení využitelné zejména při realizaci informačních a řídicích systémů v malých a středních firmách a organizacích. Je připravován pro provoz systémů  řízení z pohledu managementu firmy a zvládnutí manažerských aspektů informačních systémů a jejich implementaci v oblasti podnikového  řízení. Také je schopen zvládnout úlohy  řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní  činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Má schopnosti zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí v podmínkách neúplné nebo omezené informace. Přitom bere v úvahu sociální a etické souvislosti a také příslušnou zodpovědnost vyplývající z aplikace znalostí a činěných rozhodnutí. Ve vztahu ke spolupracovníkům i klientům je schopen předávat srozumitelně a jednoznačně svoje vědomosti, názory, formulovat závěry a komunikovat alespoň v jednom světovém jazyku. Ovládá vzdělávací dovednosti, jež mu dovolují pokračovat ve studiu na vyšším stupni způsobem nezávislého samostudia.