Katedru podnikové ekonomiky a managementu tvoří tým dvaceti pracovníků a šesti interních doktorandů, jejich skladba odpovídá potřebám kvalifikační struktury a odborného zaměření reflektující aktuální potřeby trhu. Pracovníci se podílejí na realizaci vědecko-výzkumné činnosti, odborném publikování v impaktovaných, recenzovaných časopisech a své výstupy pravidelně prezentují na mezinárodních i tuzemských vědeckých konferencích a podílejí se na zpracování monografií, vysokoškolských učebnic a učebních textů. Katedra rozvíjí spolupráci se zahraničními i tuzemskými vysokými školami v oblasti výzkumné činnosti dále participuje a kooperuje s podnikatelskými subjekty, jejíž výstupy jsou pak viditelné v praktickém uplatnění prostřednictvím bakalářských a diplomových prací.

Široká paleta nabízených předmětů (vyučovány i v anglickém jazyce) je orientována do oblastí podnikové ekonomiky, managementu, personalistiky, projektového managementu, dopravní i distribuční logistiky, marketingu a rovněž oblasti obchodního práva, informační podpory podnikání a zakládání podniku a investování. Vyučované předměty respektují komplexní systémový vztah k problematice z pohledu informačního, aplikovatelného, rozhodovacího a funkčního. Variace předmětů se etablovala s ohledem na získání potřebné sumy vědomostí a faktografických poznatků využitelných v manažerských pozicích absolventů středního i vrcholového managementu budoucích zaměstnavatelů stejně jako v případě vedení vlastních podnikatelských aktivit v soukromém podnikání.

Katedra podnikové ekonomiky a managementu vznikla na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné v roce 2014 a vyprofilovala se z Katedry managementu a podnikání, Katedry logistiky, Katedry marketingu a Katedry práva. Současná podoba Katedry podnikové ekonomiky a managementu je základním kamenem fakulty garantujícím bakalářský a magisterský studijní program Ekonomika a management s oborem Podniková ekonomika a management, profesně orientované studijní programy Marketing a Management v sociálních službách. Bakalářský studijní obor Podniková ekonomika a management je možné studovat ve třech specializacích: Marketing a obchod, Podnikání a Management hotelnictví. Navazující studijní obor Podniková ekonomika a management je možné studovat ve čtyřech specializacích: Finance podniku, Marketing a obchod, Podnikání a Účetnictví a daně. Od září 2016 nově i v anglickém navazujícím studijním oboru Business Economics and Management v specializaci Marketing and Trade (www.masterinbusiness.cz). Katedra podnikové ekonomiky a managementu se významně podílí na výuce v doktorském studijním programu Podniková ekonomika a management. Ve spolupráci s katedrou informatiky a matematiky pořádá katedra podnikové ekonomiky a managementu konferenci DEMSME (Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises).

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 634
Lucie Vavrušková