Stáž v zahraničním podniku, školícím, výzkumném středisku nebo v jiné organizaci.

 • Zahraniční stáž může trvat 2 až 12 měsíců v období od 1. června do 30. září následujícího roku.
 • Stáž zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská instituce.
 • Pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na domácí instituci - přidělením kreditů nebo alespoň záznamem v dodatku k diplomu.
 • Student může vyjet v jakémkoliv ročníku studia všech forem a typů studia (Bc., Mgr., Ph.D.; prezenční, kombinované i distanční) akreditovaného na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium přerušit ani ukončit.
 • Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu.
 • Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí.
 • Student obdrží od domácí vysokoškolské instituce stipendium ve formě paušální částky na měsíc diferencované podle země pobytu. Student taktéž může vyjet jakožto zero-grant-student, tj. aniž by obdržel stipendium, nicméně se všemi ostatními výhodami (žádné školné, poplatky zahraniční instituci, uznání studia apod.), které program Erasmus garantuje. Obě možnosti lze i kombinovat (tzn. např. při 6měsíčním zahraničním pobytu 5 měsíců stipendia + 1 měsíc jakožto zero-grant-student).
 • K výpočtu délky pobytu se používá, v souladu s finanční dohodou, kalkulátor celkové výše stipendia.
 • Ještě před samotným výjezdem do zahraničí je nutno si v dostatečném předstihu zajistit nezbytnou dokumentaci programu Erasmus, která sestává z formulářů, smlouvy a instruktážních příloh.
 • Student je povinen uskutečnit studijní pobyt v termínu sjednaném ve finanční dohodě. Předčasný návrat může znamenat nutnost část přiděleného stipendia vrátit.
 • Nárok na dodatečné prodloužení délky zahraničního pobytu automaticky nevzniká. Je možno podat žádost institucionálnímu koordinátorovi Erasmu, který rozhodne, jestli k prodloužení dojde.
 • Zkušenosti studentů, kteří již zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus absolvovali, si lze přečíst v databázi závěrečných zpráv.
 • Odpovědi na často kladené dotazy ohledně studijních pobytů Erasmus naleznete na webových stránkách www.naerasmusplus.cz.