Pokud si kladete otázku, proč jít studovat doktorát, zda je to právě pro Vás, máme zde několik informací, které Vám mohou pomoci na tuto otázku odpovědět. 

V minulosti doktorské studium bylo spjato především s akademickou půdou, avšak v současnosti se situace změnila a ekonomika je čím dál více založena na znalostech, které jsou vnímány jako hnací síla hospodářského růstu. To vše vyžaduje vysoce vzdělané odborníky se širokou škálou dovedností, kteří dokáží posouvat hranice poznání, implementovat nové poznatky do praxe, nacházet nové souvislosti a obecně řešit velmi složité úkoly. 

Navíc doktorské studium prohlubuje schopnosti samostatně analyticky a systematicky pracovat a řešit problémy, kritické myšlení, rychlé vyhledávání a vyhodnocování informací, řízení projektů a v neposlední řadě i řízení týmu.

Úkolem doktoranda není jen vlastní vzdělávání se, ale také vlastní výzkumná práce. Ta by měla být na takové úrovni, aby obstála v mezinárodním srovnání. Doktorandi se pravidelně účastní vědeckých konferencí a workshopů doma i ve světě a prezentují výsledky své práce i mezinárodnímu odbornému publiku. Disertační práce by měla přinést poznatky, které budou důležité nejen pro poznání vašeho výzkumného tématu, ale hlavně pro posun vašeho vědního oboru.

Volba tématu disertační práce

Pokud jste se rozhodli, že doktorské studium je pro Vás vhodné, je třeba dále věnovat dostatečnou pozornost volbě tématu disertační práce. Můžete si téma disertační práce zvolit z vypsaných témat jednotlivých školitelů. Rámcová témata disertačních prací v oboru Podniková ekonomika a management jsou vyhlašována v rámci podmínek přijímacího řízení příslušného akademického roku. Je také možné po dohodě se školitelem navrhnout své vlastní téma disertační práce. V tomto případě je nutné následně kontaktovat proděkanku pro vědu a výzkum. 

Je však důležité, aby Vás téma bavilo a viděli jste v něm důležitost a smysl jej několik let zkoumat. Tato motivace Vás bude pak podporovat a vést k úspěšnému zpracování disertační práce, která bude vyústěním několikaletého výzkumu v dané oblasti. Disertační práce nemusí navazovat na diplomovou práci. I skok do neznáma může otevřít nové možnosti.

S volbou tématu disertační práce je spojen i výběr školitele. Školitel je pro doktoranda klíčová osoba. Školitel poskytuje zpětnou vazbu doktorandovi, koriguje jeho výzkum, navíc doktorand se školitelem má možnost konzultovat výzkum, plnění individuálního studijního plánu či řešení projektů.

Prezenční a kombinovaná forma studia

Doktorský studijní program lze studovat buď prezenčně, nebo kombinovaně. V prezenčním studiu dochází student pravidelně na svou školící katedru, je zapojen do výuky seminářů a vedení bakalářských prací. Výhodou prezenčního studia je možnost získání doktorského stipendia a další zapojení do chodu katedry. Studenti kombinovaného studia se ke konzultacím dostavují jen několikrát za semestr a je to vhodná forma studia při zaměstnání.

Průběh a možnosti doktorského studia

Během doktorského studia, zejména v prvních letech, student skládá odborné zkoušky a průběžně dokládá, že pracuje na své disertační práci. Navíc by měl průběžně prezentovat výsledky své práce na vědeckých konferencích a publikovat své vědecké studie. 

Studenti jsou zapojeni do řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu prostřednictvím interních či externích vědecko-výzkumných projektů, jako jsou např. Studentská grantová soutěž (SGS), Student Grand Foundation (SGF), Grantová agentura České republiky (GAČR), Technologická agentura České republiky (TAČR) či projekty Moravskoslezského kraje. Řešení projektů podporuje u studentů schopnost týmové práce, řešení dané výzkumné problematiky a prezentace výsledků výzkumu na domácích i mezinárodních konferencích či publikování výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech. Zapojení doktoranda do projektového týmu přináší možnost získání prostředků k financování konferenčních poplatků a dalších nákladů spojených s účastní na konferenci a možnosti získání stipendia. 

Doktorandi mají možnost vyjet do zahraničí a absolvovat zahraniční studijní pobyt či zahraniční stáž na některé z partnerských univerzit. Mohou získat znalosti a zkušenosti ze zahraničního výzkumného pracoviště, zdokonalit se v komunikaci v anglickém jazyce a pracovat na svém výzkumu ve spolupráci se zahraničními experty. 

V průběhu doktorského studia je kladen důraz i na zkvalitnění úrovně anglického jazyka a schopnost zpracovat vědecké články a prezentovat výsledky výzkumu v anglickém jazyce. 

Zpravidla do konce 3. ročníku doktorského studia, skládá student státní doktorskou zkoušku, která je složena z teoretických znalostí a obhajoby tezí k disertační práci. Doktorské studium je úspěšně ukončeno obhajobou disertační práce.

Absolvent studia

Absolvent doktorského studijního programu je schopen aplikovat zásady vědecko-výzkumné práce včetně matematicko-statistických metod a využít cizí jazyk i další odborné znalosti pro řešení tvůrčích problémů v oblastech podnikové ekonomiky a managementu. 

Absolventi mohou nalézt uplatnění zejména na vysokých školách ekonomického zaměření, ve vědeckých a výzkumných centrech, ale i ve státní správě a ve větších domácích či zahraničních firmách. Dále jako specialisté nebo analytičtí pracovníci v ekonomických, finančních, marketingových odděleních či specializovaných poradenských a výzkumných organizacích. 

Video (podcast) s Martinem Klepkem o vědě a doktorském studiu