Jméno uchazeče:
Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Název habilitační práce:
Využití neuronových sítí při ocenění dluhopisů vybraných společností
Termín zahájení:
20. 1. 2021
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 11. února 2021 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
Členové:

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská - Posudek

prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta - Posudek

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky - Posudek

Datum konání VR SU OPF:
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení: