Útvar vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost fakulty podle Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti SU OPF. Oddělení organizačně zabezpečuje habilitační řízení, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty, včetně zapojení studentů do vědecké práce. VaV eviduje projekty na fakultě a asistuje při kontaktu s grantovými agenturami. Dále eviduje publikační činnost akademických pracovníků fakulty a zajišťuje každoroční sběr dat do národních databází výzkumu a vývoje. Předmětem činnosti útvaru VaV je také řízení ediční činnosti, jejíž významnou složkou je i zpracovávání a vydávání učebních textů.

Aktuality

 186
21.06 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Studentská sekce konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

 286
25.03 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Osobní identifikátor ORCID

 31
24.03 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Seznam časopisů dle jednotlivých oborů

Všechny aktuality