Prospěchového stipendia

Zásady pro přiznání prospěchového stipendia

V souladu s ustanovením čl. 5 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, Akademický senát SU OPF, projednal a schválil dne 24.06.2020 podmínky pro výplatu stipendia studentům prezenční formy studia za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2020/2021.


 1. Studijní programy akreditované a vyučované v českém jazyce

  Stipendium za dosažené studijní výsledky v akademickém roce 2020/2021 bude přiznáno rozhodnutím děkana fakulty:

  • ve 2. roce studia v bakalářských studijních programech za výsledky 1. ročníku 15 studentům s nejlepším váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,7 stipendium ve výši 10.000 Kč,
  • ve 3. roce studia v bakalářských studijních programech za výsledky 2. ročníku 10 studentům s nejlepším váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,7 stipendium ve výši 10.000 Kč,
  • v 1. roce studia v navazujících magisterských studijních programech za výsledky 3. ročníku bakalářského studia 10 studentům, kteří bakalářské studium absolvovali na SU OPF, s váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,7 stipendium ve výši 10.000 Kč,
  • ve 2. roce studia v navazujících magisterských studijních programech za výsledky 1. ročníku 15 studentům s váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,7 stipendium ve výši 10.000 Kč.

 2. Studijní programy akreditované a vyučované v anglickém jazyce

  Stipendium za dosažené studijní výsledky v akademickém roce 2020/2021 bude přiznáno rozhodnutím děkana fakulty:

  • ve 2. semestru studia v navazujících magisterských studijních programech za výsledky 1. semestru 7 studentům s nejlepším váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,7 stipendium ve výši 10.000 Kč,
  • ve 3. semestru studia v navazujících magisterských studijních programech za výsledky 2. semestru 7 studentům s nejlepším váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,7 stipendium ve výši 10.000 Kč,
  • ve 4. semestru studia v navazujících magisterských studijních programech za výsledky 3. semestru 7 studentům s nejlepším váženým studijním průměrem nepřesahujícím hodnotu 1,7 stipendium ve výši 10.000 Kč.
V případě, že váženého studijního průměru dosahujícího maximálně hodnoty 1,7 dosáhne nižší počet studentů než 7 resp. 10 resp. 15 (platí jednotlivě pro všech šest výše uvedených kategorií), plánovaný objem prostředků pro celkový počet studentů bude rovnoměrně rozdělen mezi studenty, kteří podmínku prospěchu splnili.

Výplata prospěchového stipendia v uvedené výši bude vyhodnoceným studentům z rozhodnutí děkana poukázána jednorázově bezhotovostně na účet, který student uvedl v přihlášce ke studiu (případně informoval studijní oddělení o změně čísla účtu vedeného u příslušné banky).

Na základě dosažených studijních výsledků za akademický rok 2020/2021 bude sestaven „prospěchový pořadník“ studentů bakalářské a navazující magisterské formy studia (pro každý ročník zvlášť) podle vzorce, viz čl. 12 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění.

Ubytovací stipendia

Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí. Přiznání stipendia je podmíněno podáním žádosti studenta a splněním stanovených kritérií - viz platné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě.

Kdo má nárok?

 • student prezenčního studia na SU OPF,
 • má trvalý pobyt mimo okres Karviná
 • neměl žádné předchozí neúspěšné studium na jiné veřejné univerzitě v ČR, případně na SU OPF.

Kdy se stipendium vyplácí?

Ubytovací stipendium se vyplácí vždy za 3 měsíce zpětně. Za období říjen - prosinec se zpravidla provádí v lednu, za období leden - březen se zpravidla provádí v dubnu, za období duben - červen se zpravidla provádí v srpnu a za období červenec - září se zpravidla provádí v prosinci. Rektor SU v Opavě stanovuje výši ubytovacího stipendia svým rozhodnutím. Výplata stipendia je bezhotovostně, na účet studenta

Podávání žádostí

Žádosti se na začátku ak. roku podávají vždy elektronicky. Pokud student požádá o ubytovací stipendium v průběhu akademického roku, je povinen kromě elektronické žádosti podat také žádost písemnou, viz. Metodický pokyn rektora pro podávání žádostí

Sociální stipendia

Nárok na sociální stipendium se prokazuje písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku (účinnost výše uvedené novely je od 1. října 2017) nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Kdo má nárok na stipendium, jak se vyplací, jak se podává žádost... více zde.

Stipendijní programy rektora

Stipendijní program rektora zahrnuje např.:

 • Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů v příslušném akademickém roce.
 • Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2019/2020.
 • Stipendijní program rektora na podporu humanitárních aktivit studentů realizovaných v příslušném akademickém roce

O jednotlivých stipendijích se dozvíš více zde: https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenistipendijniprogramy

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 254
Bc. Ingrid Jurčíková