TYP STUDIA:

FORMA STUDIA:

FAKULTA:

B

Cílem studia je pochopení účelu a fungování bank a dalších finančních institucí, jejich struktury, řízení, ekonomiky a nabízených produktů a služeb. V bakalářském stupni studia jsou specifika finančních institucí ukotvena v širším rámci. Díky vyvážené skladbě studijního programu student nejprve pochopí zásadní ekonomické zákonitosti, principy fungování podnikové ekonomiky a managementu nebo nastavení a dopady hospodářské politiky státu. Na tomto základě pak student získává povědomí o funkcích finančního systému, úloze finančních institucí a charakteru jejich podnikání. Dosažení cíle studia je podpořeno důrazem na využívání kvantitativních metod, analytických softwarových nástrojů nebo studijních materiálů v anglickém jazyce. Studenti jsou zároveň konfrontování s praktickými aspekty fungování bank, pojišťoven a dalších subjektů finančního trhu prostřednictvím pravidelného zapojování odborníků z praxe do výukového procesu.

A master's degree in Business Economics and Management is an increasingly essential tool in a global economy. Thanks to its interdisciplinary approach, it will give you a solid background in advanced business economics and management and enable you to upgrade your skills in applied contemporary management techniques combined with gained knowledge of international entrepreneurial activities represented by a number of lectured disciplines of specialization Marketing and Trade.

C

Cílem profesně zaměřeného bakalářského studia programu Cestovní ruch a turismus je připravit odborníky pro jejich uplatnění na trhu práce v širokém spektru podnikatelského, ale i veřejného sektoru v oblasti cestovního ruchu, a to na pozicích nižšího, středního i vrcholového managementu. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod. Program je vhodný pro studenty, kteří chtějí získat teoretický i praktický základ pro výkon povolání, vědomosti, komunikační schopnosti a praktické dovednosti související s řízením podniků cestovního ruchu jak na mezinárodní, národní, tak i lokální úrovni. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách a dokázal tak pochopit širší ekonomické souvislosti a dopady vnějšího ekonomického prostředí. Na nich je postavena druhá úroveň, jejímž záměrem je získání odborných znalostí zaměřených na řízení, tvorbu produktu, podnikové procesy v oblasti stravovacích, ubytovacích, dopravních i doplňkových služeb. Třetí rovina studijního programu je zaměřena na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výuky a dosažení jejich cílů je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v cestovním ruchu, odbornou praxí a zapojením erudovaných odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty. Studenti mají rovněž možnost absolvovat studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus +, kde získají cenné poznatky a dovednosti.

F

Cílem studia je připravit profesně zdatné odborníky schopné provádět, vyhodnocovat a interpretovat širokou škálu procesů a aktivit v oblasti správy a řízení financí v podnicích, neziskových organizacích i veřejné správě. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách a dokázal tak pochopit širší ekonomické souvislosti a dopady vnějšího ekonomického prostředí. Na nich je postavena druhá úroveň, jejímž záměrem je získání odborných znalostí zejména v oblasti podnikových financí, účetnictví a daní. Třetí rovina studijního programu pak cílí na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výukového procesu a dosažení cílů učení je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v odvětví financí a účetnictví, odbornou praxí a zapojením zkušených odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty.

M

K hlavním cílům studia ve studijním programu Manažerská informatika patří zejména příprava absolventů se širokými a hlubokými znalostmi a porozuměním teoriím, konceptům a metodám odpovídajícím soudobému stavu poznání v oblasti informatiky, ekonomiky a managementu. Absolvent SP Manažerská informatika je schopen samostatné odborné činnosti a eventuálně podílení se na výzkumné činnosti. Může koncipovat a řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Dalším cílem je podpora praktické, inovační a výzkumné činnost studentů a týmové práce realizací semestrálních projektů v rámci výuky jednotlivých předmětů a spolupráci s vědecko-výzkumnými pracovníky v rámci studentského grantového systému na SU. Důležitým cílem studia je propojení studentů s praxí prostřednictvím centra Business Gate. Centrum je provozováno statutárním městem Karviná, ve spolupráci s SU OPF za účasti dalších partnerů, např. Institutem interdisciplinárního výzkumu a firem. Studium by mělo rovněž motivovat nadané studenty k pokračování studia v doktorském studijním programu.

V oblasti studia informatiky je hlavní důraz kladen na osvojení metod a nástrojů řízení návrhu, vývoje a provozu informačních systémů, správu počítačových sítí, elektronické podnikání s využitím webových aplikací a mobilních komunikačních zařízení, programování pro realizaci programových systémů a webových aplikací ve firmách nebo u dodavatelských organizací a dále na znalosti a praktické dovednosti související s využitím počítačové techniky a obecně příslušného hardwarového a softwarového vybavení v různých souvislostech. V rámci ekonomické specializace student získá základní znalosti z obecné ekonomie, managementu, marketingu a financí. V rámci zaměření oboru pak získá znalosti v oblasti sociálních věd, obchodního práva a veřejné správy. V rámci studijního oboru je volitelná specializace Internet v podnikání. Studenti se do ní budou moci přihlásit v 1. ročníku studia.

P

Studijní obor se člení na předměty povinné části studia a předměty povinně volitelné, které jsou seskupeny do specializací. V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny obvyklé ve studijních programech Ekonomika a management na českých ekonomických fakultách jako jsou mikroekonomie a makroekonomie, matematika a statistika, právo, informatika, cizojazyčná příprava (angličtina a němčina), marketing, management, nauka o podniku a podniková ekonomika, personalistika, podnikové finance, účetnictví, inovační podnikání, řízení projektů a logistika. Volbou specializace student absolvuje povinně další čtyři předměty své specializace, které může doplnit o volitelné předměty jiných specializací. Podle zaměření specializace si student volí také téma své bakalářské práce. Důraz je kladen na specifické znalosti cestovního ruchu a služeb v cestovním ruchu, ekonomiky a geografie cestovního ruchu, managementu a marketingu, průvodcovské činnosti, informačních technologií, ale také v oblasti řízení organizace.

S

Cílem studia je profesně připravit odborníky pohybující se zejména v oblasti sociálních a nevýdělečných organizací, kde primárním cílem není tvorba zisku, ale poskytovaná služba občanům či produkt pro komunitu. Tohoto cíle je dosaženo kontinuálním budováním znalostí a dovedností v základních manažerských, sociálních, ekonomických, poradenských, marketingových a právních disciplínách. Důraz je kladen i na tvorbu praktických znalostí z oblasti poskytování sociálních služeb v organizacích a veřejných institucích. Kvalita výukového procesu a dosažení cílů studia je významně podpořeno důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím případových studií, odbornou praxí studentů a zapojením zkušených odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty.

V

Bakalářský obor Veřejná ekonomika a správa umožňuje získat základy ekonomické teorie, včetně osvojení dovednosti poznat, formulovat a hodnotit ekonomické souvislosti základních rozhodovacích procesů. Vedle obecného základu (z oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, práva ad.) je studium zaměřeno na mechanismy financování a správu veřejného sektoru a fungování neziskových organizací v občanském sektoru a na organizaci a nástroje veřejné správy v ČR i v EU, včetně základů státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, využívání územních a správních informačních systémů.