Manažerská informatika

Charakteristika studijního oboru
K hlavním cílům studia ve studijním programu Manažerská informatika patří zejména příprava absolventů se širokými a hlubokými znalostmi a porozuměním teoriím, konceptům a metodám odpovídajícím soudobému stavu poznání v oblasti informatiky, ekonomiky a managementu. Absolvent SP Manažerská informatika je schopen samostatné odborné činnosti a eventuálně podílení se na výzkumné činnosti. Může koncipovat a řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Dalším cílem je podpora praktické, inovační a výzkumné činnost studentů a týmové práce realizací semestrálních projektů v rámci výuky jednotlivých předmětů a spolupráci s vědecko-výzkumnými pracovníky v rámci studentského grantového systému na SU. Důležitým cílem studia je propojení studentů s praxí prostřednictvím centra Business Gate. Centrum je provozováno statutárním městem Karviná, ve spolupráci se SU OPF za účasti dalších partnerů, např. Institutem interdisciplinárního výzkumu a firem. Studium by mělo rovněž motivovat nadané studenty k pokračování studia v doktorském studijním programu.

Profil absolventa
Absolvent je schopen samostatného řešení problémů za využití teoretických i praktických poznatků, včetně vymezení rámcového zadání pro řešení problému dalšími členy kolektivu a koordinace činnosti kolektivu při řešení. Dále absolvent vykazuje široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání v oblasti informatiky, ekonomiky a managementu, je schopen samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti. Absolvent je profilován na schopnost koncipovat a řídit malé a střední firmy a organizace, a to s hlubšími znalostmi umožňujícími analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Také je schopen zvládnout úlohy řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Má schopnosti zvládnout složitost těchto úkolů, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí v podmínkách neúplné nebo omezené informace. Východiskem jsou znalosti vycházející z typických znalostí bakalářské úrovně, které jsou navazujícím studiem rozšířeny na znalosti poskytující východiska a příležitosti pro originální aplikace myšlenek. Přitom bere v úvahu sociální a etické souvislosti a také příslušnou zodpovědnost vyplývající z aplikace znalostí a činěných rozhodnutí. Je schopen předávat srozumitelně a jednoznačně svoje vědomosti, názory, formulovat závěry a komunikovat alespoň v jednom světovém jazyku (konkrétně v angličtině). Ovládá vzdělávací dovednosti, jež mu dovolují pokračovat ve studiu na vyšším stupni a to i způsobem nezávislého samostudia.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent nalezne uplatnění při řízení malých a střední firem a organizací, při navrhování, realizaci a provozování informačních a komunikačních systémů v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Ve velkých firmách nebo institucích státní správy nalezne uplatnění při podpoře provozu systémů řízení z pohledu přípravy podkladů pro rozhodování managementu firmy nebo vedení institucí na různých úrovních řízení, při zvládání manažerských aspektů informačních systémů a jejich implementace.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Manažerská informatika
Název oboru
Manažerská informatika
Typ studia
Navazující
Titul
Ing.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat