Finance a účetnictví

Charakteristika studijního oboru
Cílem studia v nově akreditovaném studijním programu Finance a účetnictví je připravit profesně zdatné odborníky schopné provádět, vyhodnocovat a interpretovat širokou škálu procesů a aktivit v oblasti správy a řízení financí v podnicích, neziskových organizacích i veřejné správě. Tohoto cíle je dosaženo kombinací vyvážené struktury studijního programu a optimálních výukových metod. Záměrem studijního programu je, aby posluchač v první úrovni studia získal vědomosti ve všech klíčových ekonomických disciplínách a dokázal tak pochopit širší ekonomické souvislosti a dopady vnějšího ekonomického prostředí. Na nich je postavena druhá úroveň, jejímž záměrem je získání odborných znalostí zejména v oblasti podnikových financí, účetnictví a daní. Třetí rovina studijního programu pak cílí na osvojení a procvičení praktických dovedností a konfrontaci teoretických znalostí s realitou praxe. Kvalita výukového procesu a dosažení cílů učení je významně podpořena důrazem na řešení praktických problémů, intenzivním využitím softwarových produktů rozšířených v odvětví financí a účetnictví, odbornou praxí a zapojením zkušených odborníků z praxe do výuky a konzultací se studenty.

Profil absolventa
Absolvent studijního programu Finance a účetnictví disponuje profesně zaměřenými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti tvorby, řízení a analýzy finančních vztahů a procesů v rámci podniku. Absolvent rozumí zákonitostem ekonomie i podnikové ekonomiky a dokáže náležitě interpretovat stav i vývoj světové i národní ekonomiky a vyhodnotit dopady vnějšího ekonomického prostředí na fungování podniku. Odborné znalosti a praktické dovednosti absolventa jsou primárně zaměřeny na oblast finančního řízení podniku, účetnictví a vlivu daní na podnikovou finanční politiku. Díky důrazu na řešení praktických problémů s účelným využitím vhodných softwarových produktů je absolvent připraven samostatně získávat, třídit a analyzovat informace o hospodářském vývoji podniku a následně navrhovat účinná řešení problémů a prezentovat je svému okolí. Získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Absolvování tohoto programu je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost odborníka v dané oblasti.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a veřejné správě.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Písemný test studijních předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí z ekonomie, společenského přehledu a matematiky. Minimální bodová hranice pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je 150 z maximálně možných 450 bodů. Od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří doloží úředně ověřenou kopii nebo originál Certifikátu společnosti SCIO.cz o absolvování Národních srovnávacích zkoušek a to z testu "Obecných studijních předpokladů" (Všeobecných študijných predpokladov - Slovenské varianty OSP). Minimální průměrný percentil pro upuštění od přijímací zkoušky je větší nebo roven 40 (rovná se složení přijímací zkoušky na plný počet bodů).
Počet přijímaných uchazečů
100
 
(v bakalářském studijním programu Finance a účetnictví, prezenční i kombinované formě studia)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
31.8.2019
Název programu
Finance a účetnictví
Název oboru
Finance a účetnictví
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat