Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví

Charakteristika studijního oboru
Studijní obor se člení na předměty povinné části studia a předměty povinně volitelné, které jsou seskupeny do specializací. V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny obvyklé ve studijních programech Ekonomika a management na českých ekonomických fakultách jako jsou mikroekonomie a makroekonomie, matematika a statistika, právo, informatika, cizojazyčná příprava (angličtina a němčina), marketing, management, nauka o podniku a podniková ekonomika, personalistika, podnikové finance, účetnictví, inovační podnikání, řízení projektů a logistika. Volbou specializace student absolvuje povinně další čtyři předměty své specializace, které může doplnit o volitelné předměty jiných specializací. Podle zaměření specializace si student volí také téma své bakalářské práce. Studiem specializace Management hotelnictví si student osvojí znalosti z oblasti hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu, ale také komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení hotelového provozu.

Profil absolventa
Ve specializaci Management hotelnictví získá absolvent znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky hotelnictví, managementu hotelového provozu a gastronomie. Zdokonalí si jazykové dovednosti a také znalosti právních norem z dané oblasti, komunikační dovednosti, praktické manažerské techniky ve vedení podniku.

Uplatnitelnost na trhu práce
Jako odborník na všech stupních řízení v ubytovacích, lázeňských i stravovacích zařízeních u nás i v zahraničí. Vykonávání odborných činností jak provozních, obchodně podnikatelských, tak i řídících v nejrůznějších právně organizačních formách podnikání, pro nižší a střední stupeň řízení ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení a dalších podniků cestovního ruchu, jako jsou kulturní, společenská, sportovní, volnočasová a wellness zařízení, pro podnikatelskou činnost i pro práci v českých a mezinárodních institucích a nadnárodních společnostech.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Uchazeči o studium specializace Management hotelnictví předloží u zápisu do studia lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Písemný test studijních předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí z ekonomie, společenského přehledu a matematiky. Minimální bodová hranice pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je 150 z maximálně možných 450 bodů. Od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří doloží úředně ověřenou kopii nebo originál Certifikátu společnosti SCIO.cz o absolvování Národních srovnávacích zkoušek a to z testu "Obecných studijních předpokladů" (Všeobecných študijných predpokladov - Slovenské varianty OSP). Minimální průměrný percentil pro upuštění od přijímací zkoušky je větší nebo roven 40 (rovná se složení přijímací zkoušky na plný počet bodů).
Počet přijímaných uchazečů
550
 
(bakalářský studijní program, všechny studijní obory a specializace, prezenční i kombinovaná forma studia)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
31.8.2019
Název programu
Ekonomika a management
Název oboru
Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat