Podniková ekonomika a management

Charakteristika studijního oboru
Cílem doktorského studia je výchova vědecko-výzkumných pracovníků, kteří budou schopni odborně pracovat na úrovni mezinárodních standardů v oblasti ekonomické teorie při použití moderních matematicko-statistických metod, moderních informačních technologií s využitím týmové práce. V rámci studia budou řešeny aktuální problémy managementu firem, marketingu a logistických systémů, malého a středního podnikání, finančního řízení firem a financování podnikatelské činnosti, marketingu firem, spadající do výzkumného programu OPF SU, projektů řešených v rámci GAČR, FRVŠ aj. a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí. Pohled na tento obor trochu JINAK

Profil absolventa
Absolvent doktorského studia získá vědomostí o nejnovějších efektivních vědeckých, ekonomických a technických trendech globalizace světového hospodářství, aplikaci matematicko-statistických metod ve vědecko-výzkumné práci; využívání informačních technologií ve vědecko-výzkumné práci; komunikaci, přesné formulaci zaměření, postupech a výsledcích odborné práce; komunikaci a prezentaci odborných znalostí a výsledků výzkumu v angličtině, příp. jiném cizím jazyce. Bude disponovat odbornými znalostmi ekonomické teorie, především v těchto oblastech: teorie firmy; managementu a podnikání; firemních financích; ekonomice podniku; rozhodování v ekonomických systémech. Získá tyto speciální znalosti a dovednosti (dle zaměření disertační práce): modelování firemních systémů a jejich efektivnosti; principy strategického řízení; firemní finance, financování a ovládání korporací; marketingové řízení firem; marketingová logistika; řízení lidských zdrojů; strategické myšlení, metody tvorby a implementace strategie.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent nalezne uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysokých školách a ve vědeckých ústavech zabývajících se výzkumy v oblasti managementu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Nabyté znalosti a dovednosti může absolvent uplatnit i na výzkumných a odborných pracovištích průmyslových podniků v oblasti řízení, financování, logistiky a marketingu, stejně jako v obchodních společnostech, ve službách i ve veřejné správě.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Ekonomika a management
Název oboru
Podniková ekonomika a management
Typ studia
Doktorský
Titul
Ph.D.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
4 roky
Maximální délka studia
7 let

Může vás zajímat