Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku

Charakteristika studijního oboru
V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny obvyklé v navazujících magisterských studijních programech Ekonomika a management jako jsou pokročilá mikroekonomie a makroekonomie, matematika v ekonomii a statistické pracování dat, právo v mezinárodním obchodě následované skupinou manažerských disciplín strategický management, mezinárodní marketing, řízení inovací, řízení lidských zdrojů, rozhodovací analýza pro manažery a skupinou disciplín zaměřených do podnikové ekonomiky - manažerské ekonomika, manažerské účetnictví, mezinárodní finanční management, mezinárodní zdanění a daňové systémy. Volbou jedné ze čtyř specializací se student zavazuje absolvovat další čtyři předměty své specializace, které může doplnit o volitelné předměty jiné specializace. Podle zaměření specializace si student volí také téma své diplomové práce.

Profil absolventa
Ve specializaci Finance podniku si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se finančního plánování a rozpočtování, oceňování podniků, investičních nástrojů, investiční strategie a mezinárodních podnikových financí.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou společnost či banku.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Informace k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška
Písemný test studijních předpokladů v rozsahu bakalářského studia ekonomického směru, tj. znalostí z mikroekonomie, makroekonomie a matematiky a statistiky. Minimální bodová hranice pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky je 80 z maximálních 240 bodů. Od přijímací zkoušky bude upuštěno u uchazečů, kteří dosáhli za bakalářské studium váženého studijního průměru menšího nebo rovného 1,7 (za období 1. až 3. ročníku - ve 3. ročníku se započítává pouze zimní semestr).
Počet přijímaných uchazečů
200
 
(za navazující magisterský studijní program, studijní obor Podniková ekonomika a management, všechny specializace, prezenční i kombinovanou formu studia)
Nejzažší datum pro podání přihlášky
31.8.2019
Název programu
Ekonomika a management
Název oboru
Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku
Typ studia
Navazující
Titul
Ing.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat