Veřejná ekonomika a správa

Charakteristika studijního oboru
Navazující magisterský obor Veřejná ekonomika a správa nabízí další prohloubení ekonomicko-právních znalostí v oblasti veřejné ekonomiky a správy získaných během studia v bakalářské formě téhož oboru. Okruh znalostí je koncipován tak, aby posluchačům předal teoreticky i prakticky aplikovatelný přehled ekonomických, právních a sociálních souvislostí v kontextu veřejné správy. Studijní obor Veřejná ekonomika a správa zajišťuje specifickou multidisciplinární přípravu studentů pro výkon odborných činností ekonomicko-administrativního charakteru ve veřejném a nestátním neziskovém sektoru. V povinné části studia absolvuje student základní disciplíny (pokročilá mikroekonomie a makroekonomie, veřejná ekonomie, matematika v ekonomii a statistické zpracování dat, teorie hospodářské politiky, teorie veřejných financí následované skupinou oborově zaměřených předmětů v rámci teorie veřejné správy, teorie sociální politiky, práva Evropské unie, daně a daňová politika Evropské unie, řízení regionů a obcí či ekonomiky odvětví veřejného sektoru), další předměty vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů a případně volitelných předmětů jiných oborů. Studiem získává dovednosti a kompetence, nezbytné pro řídící pracovníky ve veřejné správě, a to zejména v oblasti hospodářské politiky a správy a ostatních oblastech společensko-ekonomické praxe.

Profil absolventa
Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické a praktické dovednosti, jež jsou nezbytné pro jeho další uplatnění na reálně fungujícím trhu práce. Získání těchto dovedností je úzce spjato zejména s absolvováním předmětů, které jsou v rámci vzorového studijního plánu zařazeny do skupiny povinných předmětů studijního oboru a v jejichž rámci jsou studentům poskytnuty nejnovější poznatky z oblasti teorie veřejné správy a sociální politiky, trhu práce, politiky zaměstnanosti a daňové politiky Evropské unie, práva Evropské unie a z oblasti vzdělávání ve veřejné správě. V průběhu studia je pak kladen důraz na to, aby absolventi získali především vysoce odborné teoretické znalosti, jež by byly vhodně doplněny praktickými dovednostmi, které jsou spojeny s uplatňováním moderních přístupů spojených především s řízením orgánů státní správy, či v širším slova smyslu subjektů spadajících do veřejného sektoru. Takto získané informace jsou na vysoké odborné úrovni, díky čemuž je absolvent schopen takto nabyté dovednosti v praxi nejen správně aplikovat, ale také dále předávat, s jejich pomocí formulovat úkoly a podílet se na jejich následném řešení. Absolvent studijního oboru je také schopen získávat a v souladu s moderními trendy prosazujícími se v oblasti vědy a výzkumu zpracovat následně i interpretovat jednotlivá ekonomická a statistická data tak, aby byla srozumitelná nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Uplatnitelnost na trhu práce
Obsahová náplň studijního oboru vytváří velmi dobré předpoklady pro uplatnění absolventů nejen v institucích a orgánech státní správy a samosprávy, popř. v neziskových organizacích, ale také v národních, nadnárodních i mezinárodních institucích. Absolventi oboru se v těchto institucích uplatní zejména na pozici středního, popř. vyššího managementu.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Hospodářská politika a správa
Název oboru
Veřejná ekonomika a správa
Typ studia
Navazující
Titul
Ing.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat