Bankovnictví

Charakteristika studijního oboru
Bankovnictví patří k nejvíce globalizovaným ekonomickým odvětvím, na magisterském stupni se proto ve výuce věnuje zvýšená pozornost mezinárodnímu rozměru bankovnictví a činnosti bank, zejména pak otázkám regulace, dohledu, investičních strategií nebo vlivu měnové politiky na bankovní sektor. Kompetence v klíčových finančních disciplínách jsou ve výuce doplněny znalostmi z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, kvantitativních a ekonometrických metod, což vytváří vyvážený mix vědomostí a dovedností. V odborných předmětech se klade důraz na studium anglické odborné literatury a pramenů, aby se zdokonalovaly vědomosti studentů i ve specializované profesní angličtině. Pohled na tento obor trochu JINAK

Profil absolventa
Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Bankovnictví získá vysoce odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti nejen z oblasti bankovního sektoru a řízení finančních rizik, ale také měnové politiky, fungování finančního systému doma i v zahraničí nebo obchodování na mezinárodních finančních trzích. Poskytují mu východiska pro originální aplikace myšlenek a řešení nových problémů v měnících se podmínkách dynamického vývoje ekonomiky a bankovnictví. Absolvent je schopen nejen komunikovat na vysoké odborné úrovni v anglickém jazyce, ale také používat moderní softwarové produkty ke zpracování kvantitativních analýz a řešení různorodých problémů finanční a ekonomické praxe. Absolvent dokáže samostatně formulovat adekvátní závěry a doporučení při rozhodování ve finanční oblasti a zároveň respektovat právní a etické normy v činnosti bank, finančních institucí i podniků.

Uplatnitelnost na trhu práce
Obsahové zaměření oboru předurčuje absolventa k práci v řídících a provozních funkcích s příslušnou zodpovědností plynoucí z učiněných rozhodnutí v domácích i zahraničních komerčních a investičních bankách, pojišťovnách a jiných finančních společnostech. Uplatnění absolvent nalezne i v nadnárodních společnostech a centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu. Absolvování oboru zároveň zaručuje kvalitní základ pro studium doktorských oborů ekonomického zaměření.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Hospodářská politika a správa
Název oboru
Bankovnictví
Typ studia
Navazující
Titul
Ing.
Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat