Veřejná ekonomika a správa

Charakteristika studijního oboru
Bakalářský obor Veřejná ekonomika a správa umožňuje získat základy ekonomické teorie, včetně osvojení dovednosti poznat, formulovat a hodnotit ekonomické souvislosti základních rozhodovacích procesů. Vedle obecného základu (z oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, práva ad.) je studium zaměřeno na mechanismy financování a správu veřejného sektoru a fungování neziskových organizací v občanském sektoru a na organizaci a nástroje veřejné správy v ČR i v EU, včetně základů státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, využívání územních a správních informačních systémů.

Profil absolventa
Absolvent studijního oboru Veřejná ekonomika a správa získá v průběhu studia základní teoretické a praktické dovednosti, jež jsou nezbytné pro jeho další uplatnění na reálně fungujícím trhu práce. Získání těchto dovedností je úzce spojeno s absolvováním předmětů, které jsou ve vzorovém studijním plánu zařazeny do skupiny povinných předmětů studijního oboru, v jejichž rámci jsou studentům poskytnuty nejnovější poznatky z oblasti veřejné ekonomiky, správního práva, sociální a regionální politiky, finančního a nefinančního řízení neziskových institucí poskytujících služby domácnostem, sociologie organizace a informačních systémů využívaných v rámci veřejné správy jako takové. V průběhu studia je tak kladen důraz zejména na znalosti spojené s uplatňováním moderních přístupů k řízení činností spadajících mezi aktivity veřejného sektoru, respektování právních norem a aktivní znalosti cizích jazyků a informačních technologií, které považujeme za nezbytnou výbavu absolventa, jenž nově vstupuje na trh práce. Takto získané informace jsou na vysoké odborné úrovni, díky čemuž je absolvent schopen takto nabyté dovednosti v praxi nejen správně aplikovat, ale také dále předávat, s jejich pomocí formulovat úkoly a podílet se na jejich následném řešení. Absolvent studijního oboru je také schopen získávat a v souladu s moderními trendy prosazujícími se v oblasti vědy a výzkumu zpracovat a následně také interpretovat potřebná ekonomická a statistická data tak, aby byla srozumitelná nejen odborné, ale i široké laické veřejnosti.

Uplatnitelnost na trhu práce
Obsahová náplň studijního oboru vytváří velmi dobré předpoklady pro uplatnění absolventů zejména v institucích a orgánech státní správy a samosprávy, ale také v oblasti neziskových organizací, národních, nadnárodních i mezinárodních institucí, ve firmách zaměřených na zpracovávání projektů financovaných z prostředků strukturálních fondů či v obecně prospěšných společnostech. Absolventi oboru se v těchto institucích uplatní zejména na pozici nižšího, popř. středního managementu.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (596 398 254, studijni@opf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)
Název programu
Hospodářská politika a správa
Název oboru
Veřejná ekonomika a správa
Typ studia
Bakalářský
Titul
Bc.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
3 roky
Maximální délka studia
5 let

Může vás zajímat