Acta academica karviniensia

Publikační etika

Časopis Acta Academica Karviniensia se vydává v souladu se zásadami práv duševního vlastnictví a současně nejsou tolerovány žádné pokusy o plagiátorství ve všech jeho podobách (úmyslné či neúmyslné plagiátorství nebo autoplagiátorství). Editor si vyhrazuje právo odmítnout článek, pakliže nese znaky plagiátorství či byl porušen jiný základní princip publikační etiky. Výkonná rada časopisu proto vyžaduje, aby se všichni potenciální autoři řídili základními etickými principy souvisejícími s publikační činností, a to zejména těmito:

  1. nabídnutý rukopis článku nebyl dosud nikde publikován a současně nebyl zaslán do recenzního řízení v jiném časopise;
  2. autor článku řádně cituje veškerý převzatý text v souladu s citační normou; současně platí zásada, že v textu jsou citovány jen ty zdroje, které jsou relevantní tématu článku, tj. autor v žádném případě nemanipuluje se zdroji např. v zájmu zvýšení citačního ohlasu;
  3. autor článku nefalšuje či nezkresluje data obsažená v článku. Příspěvky v časopise jsou recenzovány anonymně minimálně dvěma hodnotiteli v příslušném oboru.