Acta academica karviniensia

Acta academica karviniensia je recenzovaným vědeckým časopisem Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. V časopise jsou publikovány původní vědecké práce zejména v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a informačního managementu. Příspěvky v časopise jsou recenzovány minimálně dvěma hodnotiteli v příslušném oboru. Statě jsou uveřejňovány v jazyce českém, slovenském a anglickém. Časopis vychází čtvrtletně.

Časopis je indexován v databázích ERIH plus, Index Copernicus, Genamics JournalSeek a EBSCO.
Časopis je evidován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schváleném Radou pro vědu, výzkum a inovace.

 

Časopis vychází od roku 1998.

ISSN 1212-415X (Print)
ISSN 2533-7610 (Online)