Projekt HRM in V4 podpořený z International Visegrad Fund

  • Michal Stoklasa
  • 17.02.2023
Čtyři členové naší katedry, konkrétně doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc., Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D., Ing. Helena Marková, Ph.D. a Ing. Petra Krejčí, Ph.D. jsou součástí mezinárodního týmu 5 univerzit, kterému se povedlo získat projekt podpořený z International Visegrad Fund.

Lidské zdroje se stávají aktivizujícím faktorem rozvoje podniků. Zkoumáme-li genezi vývoje názorů na postavení lidí v pracovním procesu, konstatujeme, že filozofie řízení lidských zdrojů se změnila, když se v ekonomii a managementu formovala teorie a praxe. Od počátku procesu transformace ekonomik zemí východního bloku uplynulo více než třicet let. Podle některých odborníků končí tehdy, když regulační mechanismus tržní ekonomiky je schopen generovat udržitelný růst a když jsou odstraněny strukturální deformace, které lze přičíst předchozímu ekonomickému systému. Výše uvedený vývoj a změny nás vedly k tomu, abychom se pokusili poznat úroveň řízení lidských zdrojů v podnicích v zemích V4. Navzdory mnoha podobnostem existují mezi zeměmi značné rozdíly téměř ve všech ukazatelích. Z hlediska HRM je zajímavé, jakým procesům věnují podniky svůj čas a úsilí. Od toho se odvíjí úroveň řízení lidských zdrojů, kterou bychom chtěli svými zjištěními a doporučeními neustále zvyšovat. Výzkumný projekt, jehož úvodní fáze byla realizována již v roce 2022, bude probíhat do roku 2024. V rámci projektu budou realizovány workshopy, sběr primárních dat, příprava písemných materiálů a zveřejnění výsledků v podnikatelských, odborných a vědeckých periodikách a na webových stránkách institucí zabývajících se řízením lidských zdrojů v zemích V4.

Cílem projektu je porovnání HR procesů, které jsou realizovány ve firmách v zemích V4. V rámci projektu budou realizována pracovní setkání členů týmu, na nichž bude diskutována problematika realizace výzkumných aktivit. Výstupem projektu budou doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti firem regionu na trhu práce a pro dosahování optimálních hospodářských výsledků.