Informace o pracovním režimu

 • Lenka Přečková
 • 08.03.2021
Chod fakulty v období 1.3.-21.3.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na Usnesení Vlády ČR ze dne 26/02/2021 č. 200 o přijetí krizového opatření (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM) a Usnesení Vlády ČR ze dne 26/02/2021 č. 216 o přijetí krizového opatření (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU) a v souladu s vnitřními předpisy a normami Slezské univerzity v Opavě bych Vám rád sdělil základní parametry organizace pracovní činnosti na Obchodně podnikatelské fakultě v období 01-21/03/2021.

 • Všichni pracovníci fakulty budou v uvedeném období v maximální možné míře využívat režim home office. Fyzická přítomnost na pracovišti bude možná pouze pro zajištění nezbytného chodu pracoviště a plnění pracovních úkolů, které nelze vykonávat z domova. Konkrétní zajištění chodu pracoviště a využití home office určí vedoucí pracovník každého pracoviště.
 • Práce v režimu home office bude náležitě evidována ve výkazech práce.
 • Při pobytu na pracovišti musí být zajištěno, aby v kancelářích sdílených více pracovníky byl vždy přítomen pouze jeden pracovník. U pracovišť typu open space musí být souběžná přítomnost více pracovníků co nejvíce minimalizována.
 • V prostorách fakulty jsou všichni povinni mít nos a ústa zakryty chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem FFP2, N95, KN95. Tato povinnost odpadá, pokud je pracovník v kanceláři sám.
 • Veškeré porady a jednání orgánů fakulty, kateder, dalších pracovišť, pracovních týmů apod. se mohou konat výhradně online.
 • Konzultace se studenty mohou být pouze individuální za přítomnosti jednoho vyučujícího a jednoho studenta. 
 • Ruší se možnost realizace zkoušek a týmových aktivit za přítomnosti maximálně 10 osob v místnosti.
 • Hlavní budova fakulty je otevřena v pracovní dny v době 6 – 20 hodin a v sobotu v čase 8 – 14 hodin.
 • Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce vydává na požádání Bc. Jana Cyroňová. Formulář zasílejte k potvrzení vyplněný. (https://www.mvcr.cz/soubor/vzor-potvrzeni-zamestnavatele-na-cesty-do-mista-vykonu-prace-docx.aspx) .
 • I přes zavedení režimu home office fakulta zajistila pro všechny pracovníky chirurgické roušky a respirátory. Konkrétní informace o distribuci budou sděleny tajemnicí fakulty.

Ačkoliv jsme všichni už unaveni ročním marným bojem s koronavirem a pociťujeme zmar nad často neefektivními a chaotickými rozhodnutími, velmi Vás prosím o dodržování stanoveného pracovního režimu a předem děkuji za zodpovědné chování vůči sobě i svému okolí. Přeji Vám všem pevné zdraví, pokud možno dobrou náladu a hodně sil do dalších dnů.

Daniel Stavárek