Fakulta slaví 30. výročí - výstava, časopis, soutěž

  • Lenka Přečková
  • 20.10.2020
V letošním roce naše fakulta slaví 30. výročí svého založení. Hodně připravovaných akcí už jsme museli bohužel zrušit. Vydali jsme ale pro vás speciální číslo fakultního časopisu, kterou doplňuje výstava "30 let s Obchodně podnikatelskou fakultou" (najdete ve foyer fakulty). Tady vám přinášíme několik zajímavých fotek a informací ze života fakulty. Na konci článku naleznete vědomostní soutěž, kde hlavní cena je oběd s děkanem.

Výstava s názvem "30 let s Obchodně podnikatelskou fakultou"

K 30. výročí fakulty se v pátek 16. října 2020 otevřela výstava s názvem "30 let s Obchodně podnikatelskou fakultou". Výstava prostřednictvím historických dokumentů, novinových článků a fotografií ukazuje život fakulty za třicet let. Souběžně s výstavou vyšlo speciální číslo časopisu Otevřeně - Poutavě - neFormálně, který výstavu detailněji doplňuje.


Termín ukončení výstavy není stanoven.

Speciální vydání časopisu Otevřeně - Poutavě - neFormálně

Nový obrázek

Volba umístění budovy

Víte, že... ????????‍♂
budova, ve které se nachází naše fakulta, byla původně sídlem Okresního výboru Komunistické strany Československa (OV KSČ)? Její výstavba započala v roce 1984 a náklady dosahovaly částky 60 mil. Kčs. Po pádu komunistického režimu pak bylo rozhodováno o tom, jak tyto prostory dále využít. V lednu 1990 proběhl Den otevřených dveří a lidé prostřednictvím ankety (12 412 hlasovacích lístků) rozhodli o umístění nově vznikající vysoké školy v těchto krásných prostorách. Druhou nejpreferovanější volbou byly státní lázně, ty však získaly pouze 3 246 hlasů.

Vznik vysoké školy

Víte, že... ????????‍♂
na počátku byla karvinská fakulta spolu s Filozofickou fakultou v Opavě součástí Masarykovy univerzity v Brně? Akademický senát MU původně zřízení obou fakult zamítl. Do Brna odjela početná delegace v čele s doc. Šustkem, aby podpořila vznik obou fakult. Na zářijovém zasedání proběhlo nové hlasování. Během něho se 29 členů vyslovilo pro, 5 proti a 3 se zdrželi hlasování. Karviná se tak stala od 17. 9. 1990 univerzitním městem. Na pozici děkana byl prozatímně jmenován doc. Šustek.

První výuka

Víte, že... ????????‍♂
zájem o studium na fakultě byl poměrně velký? V prvním akademickém roce bylo přijato 206 studentů denního studia a 95 zájemců studujících při zaměstnání. První výuka byla zahájena 8. října 1990 ve Velkém sále a po přivítání děkanem proběhla přednáška doc. Godulové z oblasti matematiky. Slavnostní ceremoniál k zahájení výuky se uskutečnil za přítomnosti mnoha hostů a akademických funkcionářů dne 11. října 1990. Akreditační komise na svém zasedání 23. října 1990 učinila poslední krok a potvrdila vznik Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

První výuka

Víte, že... ????????‍♂
na počátku byly na fakultě otevřeny dva bakalářské studijní obory? Odstartovaly to konkrétně Ekonomika obchodu a služeb se specializacemi Marketing a management v obchodní činnosti, Podnikání v terciální sféře a Ekonomika cestovního ruchu a dále obor Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje se specializací Sociální a rekvalifikační řízení. Od akademického roku 1993/94 získala fakulta akreditaci magisterského studia v oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách se specializacemi Marketing a management v obchodě a službách a Informatika a její využití v obchodě a službách. Promoce prvních 142 absolventů bakalářského studia se uskutečnila 14. října 1993. Promoce prvních 105 absolventů magisterského studia se uskutečnila 24. června 1995.

Lidé ve vedení fakulty

Víte, že... ????????‍♂
první vedení fakulty bylo vytvořeno v zimním semestru AR 1990/91? Prvním děkanem byl zvolen doc. Ing. Emanuel Šustek, CSC., proděkanem pro studijní záležitosti PhDr. Jan Steiner, CSc., proděkanem pro vědu a výzkum prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., proděkanem pro rozvoj a výstavbu Ing. Milan Smejkal, tajemnicí Ing. Alena Valicová a předsedou Akademického senátu fakulty PaedDr. Jiří Helešic, Ph.D.
Druhým děkanem v pořadí se stal prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSC., třetím děkanem doc. Ing. Tibor Paulík, CSC., čtvrtým děkanem byl doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSC., pátým PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., šestým děkanem byl doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., nynější rektor Slezské univerzity a sedmým v pořadí je prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., který zastává tuto funkci doposud. (všechny uvedené tituly jsou současné)

Insignie a taláry

Víte, že... ????????‍♂
vlastní insignie získala Obchodně podnikatelská fakulta až od AR 1994/1995? Jejich autorem byl akademický sochař Jiří Španihel. Svými taláry se může fakulta pyšnit od roku 1997. Podle výtvarné předlohy akademické malířky Naděždy Stanovské je ušili v ateliéru Středního odborného učiliště oděvního v Prostějově. Od roku 2016 došlo k postupné výměně původních talárů za nové z odlehčeného materiálu. A od roku 2018 byly k absolventským talárům pořízeny také promoční čepice.

Infrastruktura fakulty

Víte, že... ????????‍♂
fakulta byla na počátku umístěna v bývalém sídle OV KSČ? S rostoucím počtem zájemců a potřebami výuky se fakulta postupně rozšířila do dalších objektů na území Karviné. Od roku 1997 převzala do správy areál Na Vyhlídce, který byl vybudován jako Střední odborné učiliště hornické v druhé polovině 50. let. V roce 2007 prošel celý areál rekonstrukcí a je využíván dodnes. V letech 2003 - 2013 využívala fakulta také objekt bývalé základní školy s polským jazykem vyučovacím na třídě Osvobození. V období 2008 - 2015 fakulta obývala objekt bývalé základní školy na ulici Žižková.

Ubytovací kapacity

Víte, že... ????????‍♂
na samotném počátku neměla fakulta vlastní ubytovací kapacity? Studenti ze vzdálenějších míst byli ubytováváni na ubytovně Kosmos. Tu si fakulta dlouhodobě pronajala od společnosti OKD. Spolu s ubytováním na SOUT v Karviné a hotelovém domě Doubravan v Orlové tak měla fakulta k dispozici celkem 574 ubytovacích míst. Vlastní ubytovací zařízení získala fakulta až od roku 1997, a to v areálu Na Vyhlídce. Zvyšující se nároky na ubytování řešila v letech 2004 – 2007 také pronájmem pokojů na ubytovně Předvoj v Karviné. Rozsáhlou přestavbou areálu Na Vyhlídce v letech 2006 – 2009 došlo k navýšení ubytovacích kapacit a vytvoření kvalitního zázemí pro ubytování studentů. Nyní fakulta nabízí možnost ubytování pouze na koleji Na Vyhlídce, kde je ubytovací kapacita pro 450 studentů.

Knihovna

Víte, že... ????????‍♂
na počátku vzniku fakulty byla pro knihovnu vyhrazena jedna místnost, ve které byla umístěna kopírka a studenti si mohli vypůjčit pouze základní skripta a učebnice? V tomto období však byla v zadním traktu budovy umístěna pobočka Okresní Knihovny a studovny Karviná, která část svého knižního fondu přeorientovala na potřeby vysokoškoláků. Od roku 1992 začalo intenzivní budování fakultní knihovny pod vedením Mgr. Khestlové. V roce 1998 byla knihovna přestěhována do nově získaného areálu Na Vyhlídce, kde ji mohli studenti využívat až do roku 2007. V tomto roce započala rozsáhlá rekonstrukce areálu a knihovna byla na tři roky přestěhována do prostor bývalé polské školy na třídě Osvobození. Slavnostní otevření nově zrekonstruované knihovny se konalo 15. prosince 2009. V současnosti knihovna disponuje více než 57 tisíci knih a 42 tituly časopisů.

Zahraniční spolupráce


Víte, že... ????????‍♂

od svého počátku se fakulta začlenila do různých forem spolupráce se zahraničními vysokými školami a dalšími vzdělávacími a vědeckými institucemi? Počáteční aktivity byly zaměřeny především na vzájemné oboustranné kontakty, uzavírání dvoustranných smluv. Postupně byl kladem stále větší důraz na zapojení do mezinárodních programů, vědeckovýzkumných projektů a grantů. Pro nově vzniklou fakultu byla velkou pomocí spolupráce s Mírovými sbory, Fulbrightovou komisí a Domem zahraničních služeb při MŠMT ČR, které přispěly k navázání kontaktů s anglickými a americkými lektory, kteří pak působili na fakultě. Od akademického roku 1995/96 byli studenti v rámci mezinárodních programů TEMPUS a CEEPUS vysílání ke studiu do Velké Británie, Finska, Řecka, Irska a Rakouska. V roce 1998 se Slezská univerzita a její součásti zapojily do programu Socrates Erasmus. V letním semestru akademického roku 1999/2000 byli vysláni do zahraničí první 3 studenti karvinské fakulty (2 studenti do Německa a 1 student do Irska). V akademickém roce 1995/96 fakultu navštívili první zahraniční studenti ze School of Higher Education, Oulu, Finsko.

Doktorské studium


Víte, že... ????????‍♂

od roku 2004 získala fakulta akreditaci doktorského studia v programu Ekonomika a management s tříletou nebo čtyřletou dobou studia? Organizaci studia zajišťoval od počátku Ústav doktorských studií. Od roku 2016 spadá doktorské studium pod Oddělení vědy a výzkumu a za jeho průběh zodpovídá proděkan pro vědu a výzkum. V roce 2015 byl nově akreditovaný studijní program s čtyřletou standardní dobou studia. Prvních 17 studentů doktorského studia začalo na fakultě studovat v akademickém roce 2004/2005. První absolventkou, která splnila všechny náležitosti a úspěšně obhájila disertační práci, byla v roce 2007 doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.

Habilitační řízení


Víte, že... ????????‍♂

fakulta získala na podzim roku 2015 akreditaci k habilitačnímu řízení v oboru Podniková ekonomika a management? Stala se tak další součástí Slezské univerzity, která může úspěšným absolventům udělovat titul docent. V habilitačním řízení se ověřuje vědecká či umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce, její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací. Dále se sleduje pedagogická způsobilost podle hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. Doposud byla na fakultě úspěšně zakončena 4 habilitační řízení a 2 habilitační řízení nyní probíhají. Prvním úspěšným absolventem se v roce 2017 stal doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Modernizace fakulty


Víte, že... ????????‍♂

hlavní budova fakulty prošla od své výstavby řadou oprav a modernizací? V devadesátých letech se uskutečnily například opravy opláštění budovy, v prostorách bývalých garáží a skladů lidových milicí a civilní obrany byla vybudována menza s technickým zázemím. V roce 2012 došlo k výměně opláštění budovy a oken. Od roku 2017 je zaměstnancům fakulty a studentům k dispozici altán ve vnitrobloku fakulty. Rekonstrukce a modernizace se dočkaly také její vnitřní prostory. Významnou akcí byla modernizace malého a velkého sálu, která se uskutečnila za finanční podpory prostředků ESF. Více než padesátimilionová investice byla z 95 % hrazena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soutěž o oběd s děkanem

Tímto končí vzpomínkové okénko ze života naší fakulty. ???? Pokud se chcete dozvědět více zajímavých informací, můžete si je pročíst na schodišti v části A hlavní budovy, nebo se zastavit ve foyer, kde budou instalovány bannery dokumentující 30 leté období života fakulty či se začíst do speciálního čísla fakultního časopisu. ????
Jak jsme slíbili, na konci tohoto vzpomínání vyhlašujeme soutěž. ???? Vítězové se můžou těšit na oběd s děkanem na Zámečku v Petrovicích, poukázku na nákup sportovního vybavení a řadu dalších cen. ????

Otázky zní: ⬇

1. K jakým účelům byla postavena a na svém počátku sloužila hlavní budova fakulty?
2. Součástí které vysoké školy byla karvinská fakulta na svém počátku?
3. Kdo byl v pořadí prvním děkanem karvinské fakulty?
4. Ve kterém roce získala fakulta své první insignie?
5. Kde (ve kterém objektu) se v současnosti nachází vysokoškolská kolej?

Odpovědi na otázky posílejte na labudkova@opf.slu.cz do konce října. ???? Na počátku listopadu vylosuje děkan ze správných odpovědí vítěze tří cen. ????
Nový obrázek