Poslední rok trvalé udržitelnosti projektu OP VK "Výzkum MSP"

  • Michal Stoklasa
  • 07.10.2019
Skončil poslední rok trvalé udržitelnosti projektu OP VK „Cíleným výzkumem v oblasti malého a středního podnikání k dosažení konkurenceschopné znalostní ekonomiky“ reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0016, který zajišťovala katedra podnikové ekonomiky a managementu ve spolupráci s katedrou cestovního ruchu a volnočasových aktivit a katedrou ekonomie a veřejné správy.

V rámci trvalé udržitelnosti byla činnost výzkumných týmů poměrně bohatá. Členové týmů se rekrutovali z výše uvedených kateder. Výstupem projektu byly zejména monografie, inovované studijní opory a odborné vědecké články a příspěvky na konferencích. Výzkumná činnost se orientovala na malé a střední podniky.  Předmětem výzkumu byla podpora malých a středních podniků a jejich inovační aktivity. Středem pozornosti bylo také posilování konkurenceschopnosti MSP a s tím související potenciál CRM a řízení vztahů se zákazníky. V centru pozornosti výzkumníků bylo také využívání konceptu strategického marketingu malými a středními podniky a poznávání podnikatelského prostředí v rámci mezinárodního prostředí. Do výzkumné práce a tvorby studijních opor byli zapojeni také doktorandi katedry. Výsledky jejich práce mohou být využity i při zpracování disertačních prací.

 

Zpracovali jsme celkem 5 vědeckých monografií. Vytvořili 8 inovací distančních studijních opor s řadou interaktivních prvků, které budou využívány i v nových studijních programech. Bylo rovněž zpracováno 13 vědeckých odborných článků a příspěvků na konference, kde mohly být prezentované výsledky výzkumné práce. Pro podporu MSP je užitečná metodická příručka, která byla konzultována s Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě (dnes   Moravskoslezské investice a development, a.s.).

 

Členové výzkumných týmů se zaměřovali i na další oblasti a aktivity. Zajišťovali publicitu projektu a snažili se udržet navázané zahraniční vztahy.  Ne vždy to bylo jednoduché. Publicita projektu byla podporována zejména nástěnkou ve vestibulu OPF a na webových stránkách fakulty. Byly realizovány zahraniční cesty do Německa, Polska a Rakouska. Celkem se uskutečnilo 14 zahraničních cest (2015 - 3 cesty, 2016 – 3 cesty, 2017 – 3 cesty, 2018 – 3 cesty, 2019 – 2 cesty). V Polsku proběhla setkání na UE v Krakově. Setkání s prof. Wiktorem z katedry mezinárodního marketingu bylo jako vždy velmi příjemné a zajímavé. Podobně tomu bylo na katedře  podnikání a inovací s dr. Urbaniec. Konzultace a výměna názorů bylo dle našeho názoru užitečná a přínosná pro obě partnerské strany. Rádi bychom v těchto navázaných kontaktech pokračovali. V Polsku rovněž byla uskutečněna při každé návštěvě schůzka s vedoucí pracovnicí Průmyslové a obchodní komory Krakov. Tématem schůzek byla konzultace k udržitelnosti projektu na téma podpory malého a středního podnikání v Polsku v současné době. Z cest jsme si přivezli i řadu zajímavých materiálů ke studiu.

 

V Rakousku jsme uskutečnili setkání s prof. Roesslem a jeho kolegy z Ústavu malého a středního podnikání. Ústav je součástí Wirtschaftuniversität Wien. I zde proběhly konzultace k výzkumu MSP. Byly dovezené materiály pro naší výzkumnou činnost a monitorovala se možnosti spolupráce. V Německu byl udržován kontakt s Hospodářskou komoru v Berlíně (IHK Berlin).

 

Jak již bylo zmiňováno, připravili jsme i příspěvky na konference, a to jak v tuzemsku, tak i zahraničí (Litva, Slovensko), kde byly prezentovány dílčí výzkumné výsledky. K představení dílčích výzkumných výsledků jsme využili i naši katedrální konference na mezinárodní úrovni, které se uskutečnily v roce 2017 a 2019 (International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava).

 

V každém monitorovacím období jsme zorganizovali v červnu workshop k našim aktivitám v rámci trvalé udržitelnosti. Sešli jsme se, diskutovali i nezapomněli na malé a chutné občerstvení.

 

Upřímně je třeba říci, že po skončení projektu jsme měli trochu obavy, zda jsme schopni zajistit požadovanou trvalou udržitelnost. Musíme však s potěšením konstatovat, že jsme našli velkou podporu u členů katedry, kteří nám pomohli nahradit kolegy, kteří z fakulty odešli. Všem mnohokrát děkujeme. Bez nich bychom to nezvládli. Děkujeme jim za spolupráci. Samozřejmě nelze opomenout ani vedení fakulty a vedení katedry, kterým také děkujeme.

 

Za výzkumný tým

Halina Starzyczná

Pavlína Pellešová