Posluchači MBA obhájili své závěrečné práce

  • Lenka Přečková
  • 24.06.2024
V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (SU OPF), již od roku 2018 studium v mezinárodně uznávaném kurzu Master of Business Administration (MBA). Tento kurz je navržen tak, aby rozvíjel potřebné profesní kompetence současných a budoucích vedoucích pracovníků ve státní a veřejné správě či v komerčních subjektech v oblastech managementu, marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a informací. Kurz je primárně určen pro členy středního a vyššího managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří mají zájem sledovat a efektivně využívat trendy moderního managementu.

V akademickém roce 2023/2024 byl úspěšně ukončen již třetí cyklus tohoto studia. Účastníci během studia prokázali hluboké znalosti v problematice vyučovaných předmětů, což vyplývá z jejich bohaté profesní praxe. Všechny vyučované předměty úspěšně zvládli formou testů, případových studií či esejí, přičemž do výuky byli zapojeni i odborníci z praxe.

Dne 14. června 2024 obhajovali účastníci kurzu své závěrečné práce. Témata těchto prací byla z oblastí financí, veřejné správy, marketingu, řízení lidských zdrojů a informatiky. Během obhajoby prokázali autoři profesní zdatnost a znalosti získané během studia. S úspěchem odpovídali na otázky vedoucích prací i oponentů a uspěli i v závěrečné rozpravě, kde čelili doplňujícím otázkám členů komise.

Úspěšným absolventům kurzu MBA budou zaslouženě předány diplomy, které je opravňují k užívání titulu MBA za jménem. Zájem o tento typ studia dokládá skutečnost, že od října 2024 bude na SU OPF zahájena výuka pro další skupinu zájemců.

Letošním absolventům srdečně gratulujeme k úspěšnému ukončení studia a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším profesním životě!