Vyhlášení soutěže o cenu děkana SU OPF

 • David Jančar
 • 13.01.2021
Vyhlášení soutěže o cenu děkana SU OPF za významnou publikační činnost

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O CENU DĚKANA SU OPF ZA VÝZNAMNOU PUBLIKAČNÍ ČINNOST

A) Cena děkana SU OPF za vědeckou publikační činnost akademického pracovníka v roce 2020, která přispěla ke zvýšení prestiže SU OPF v oblasti vědy a výzkumu. 

Ocenění se uděluje za publikované vědecké a jiné práce v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací v daném kalendářním roce vyhlášení soutěže (dále „metodika“), která je dostupná na webových stránkách Úřadu vlády České republiky, Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace (www.vyzkum.cz). Nejlepší vědecké práce budou ohodnoceny příslušnou finanční částkou. Návrhy na ocenění ve formě přihlášky mohou podávat jednotliví akademičtí pracovníci společně s jedním exemplářem publikace nebo kopie vybrané části (titulní strana, obsah, samotný text vědecké práce) na Oddělení vědy a výzkumu do 28. února 2021 v následující kategorii:

Článek ve vědeckém časopise vydaném v roce 2020 

Kritéria hodnocení:

 • příslušnost autora/autorů k SU OPF musí být uvedena v afiliaci práce;
 • podíl autora/autorů SU OPF musí činit alespoň 50 %;
 • vědecké články lze předkládat do dvou samostatně hodnocených vědních oblastí:
  1. Společenské vědy (obory Economics and Business, Sociology, Law, Social and Economic Geography);
  2. Ostatní vědy (obory Mathematics, Computer and Information Sciences, History, Languages, Philosophy);
 • v případě vědeckého článku je za klíčové kritérium považováno umístnění časopisu v kvartilu vědního oboru předloženého článku dle Article Influence Score (AIS) pro druh výsledku Jimp nebo SCImago Journal Rank (SJR) pro druh výsledku Jsc; 
 • jako další kritéria lze považovat citovanost daného díla a jeho mezinárodní rozměr, tj. zdali byl výstup vytvořen v jednom ze světových jazyků nebo byl publikován v zahraničí;
 • do soutěže budou přijímány pouze vědecké práce, které byly publikovány se všemi bibliografickými údaji;
 • návrhy na ocenění ve formě přihlášky budou vyhodnoceny Komisí pro vědu a výzkum, která děkanovi předloží pořadí návrhů ke konečnému rozhodnutí;
 • na udělení ceny není právní nárok – při nedostatku relevantních návrhů si děkan 

SU OPF vyhrazuje právo ocenění neudělit.

Výše odměny: 

1. místo bude oceněno částkou 20 tis. Kč 
2. místo bude oceněno částkou 10 tis. Kč   
3. místo bude oceněno částkou 5 tis. Kč      


B) Cena děkana SU OPF za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2020, která přispěla ke zvýšení prestiže SU OPF v oblasti vědy a výzkumu. 

Ocenění se uděluje za publikované vědecké práce v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací v daném kalendářním roce vyhlášení soutěže (dále metodika), která je dostupná na webových stránkách Úřadu vlády České republiky, Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace (www.vyzkum.cz). Nejlepší vědecké práce budou ohodnoceny příslušnou finanční částkou. Návrhy na ocenění ve formě přihlášky mohou podávat samotní studenti doktorského studia nebo jejich školitelé společně s jedním exemplářem publikace nebo kopie vybrané části (titulní strana, obsah, samotný text vědecké práce) na Oddělení vědy a výzkumu do 29. února 2020 v následující kategorii:

Článek ve vědeckém časopise 

Kritéria hodnocení:

 •  příslušnost autora/autorů k SU OPF musí být uvedena v afiliaci práce;
 • podíl autora/autorů SU OPF musí činit alespoň 50 %;
 • za klíčové kritérium je považováno umístnění časopisu v kvartilu vědního oboru předloženého článku dle Article Influence Score (AIS) pro druh výsledku Jimp nebo SCImago Journal Rank (SJR) pro druh výsledku Jsc;
 • jako další kritéria lze považovat citovanost daného díla a jeho mezinárodní rozměr, tj. zdali byl výstup vytvořen v jednom ze světových jazyků nebo byl publikován v zahraničí; 
 • do soutěže budou přijímány pouze vědecké práce, které byly publikovány se všemi bibliografickými údaji;
 • z práce by mělo být patrné, že byla zpracována studentem doktorského studia 
 • SU OPF ve věcné souvislosti s jeho tématem disertační práce;
 • jednotlivé návrhy ve formě přihlášky budou následně vyhodnoceny Komisí pro vědu a výzkum, která děkanovi předloží pořadí návrhů ke konečnému rozhodnutí
 • na udělení ocenění není právní nárok – při nedostatku relevantních návrhů si děkan SU OPF vyhrazuje právo ocenění neudělit

Výše odměny: 

1. místo bude oceněno částkou 20 tis. Kč   
2. místo bude oceněno částkou 10 tis. Kč   
3. místo bude oceněno částkou 5 tis. Kč      


prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan

Karviná  13. 1. 2021